mạch xoay chiều

4 kết quả phù hợp trong mục mạch xoay chiều
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

biểu thức hiệu điện thế xoay chiều

Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ.Cho R=100 Omega; C=frac{10}{pi}.10^{-4}F . Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế
u_{AB}=200sin100pi t(V). Giá trị L để u_{MB} đạt cực đại là:
A. L=frac{1}{pi}H BL=frac{1}{2pi}H C. L=frac{2}{pi}H D. L=frac{3}{pi}H

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

biểu thức điện áp tức thời

Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều ổn định u_{AB}=200sqrt{2}cosleft ( 100pi t+frac{pi}{3} 
ight )(V), khi đó điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch NB là u_{NB}=50sqrt{2}sinleft ( 100pi t+frac{5pi}{6} 
ight )(V) . Biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AN là
A.u_{AN}=150sqrt{2}sinleft ( 100pi t+frac{pi}{3} 
ight )(V) . B.u_{AN}=150sqrt{2}cosleft ( 120pi t+frac{pi}{3} 
ight )(V) .
C.u_{AN}=150sqrt{2}cosleft ( 100pi t+frac{pi}{3} 
ight )(V) . D.u_{AN}=250sqrt{2}cosleft ( 100pi t+frac{pi}{3} 
ight )(V). .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập vè đoạn mạch xoay chiều

Khi trong đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C, mắc nối tiếp mà hệ số công suất của mạch là 0,5. Phát biểu nào sau đây là đúng:
A: Cường độ dòng điện trong mạch lệch pha frac{pi}{6} so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch.
B: Hiệu điện thế hai đầu điện trở R lệch pha frac{pi}{3} so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch.
C: Liên hệ giữa tổng trở đoạn mạch và điện trở R là Z = 4R.
D: Đoạn mạch phải có tính cảm kháng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về mạch điện xoay chiều

Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C và biến trở R mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có tần số f thì thấy L_{C}=frac{1}{4f^{2}pi^{2}}. Khi thay đổi R thì:
A: Hệ số công suất trên mạch thay đổi. B: Công suất tiêu thụ trên mạch không đổi.
C: Hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở không đổi. D: Độ lệch pha giữa u và i thay đổi.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay