màng sinh chất

33 kết quả phù hợp trong mục màng sinh chất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa cấu trúc kiểu khảm động

Tại sao lại gọi mô hình cấu trúc màng sinh chất là mô hình “ khảm – động “.Màng sinh chất cấu trúc theo kiểu “ khảm – động “có ý nghĩa gì ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoạt động sản xuất ATP

Câu 1: Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử hữu cơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP ?(1,5 điểm).
Câu 2: Tại sao lại gọi mô hình cấu trúc màng sinh chất là mô hình “ khảm – động “.Màng sinh chất cấu trúc theo kiểu “ khảm – động “có ý nghĩa gì ? (2,5 điểm).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của màng sinh chất

Màng sinh chất được cấu tạo bởi:
A: Các phân tử prôtêin B: Các phân tử lipít C: Các phân tử prôtêin và lipít D: Các phân tử prôtêin, gluxít và lipít E: Các phân tử lipít và axít nuclêic

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vai trò của màng sinh chất

Màng sinh chất có vai trò:
A: Ngăn cách tế bào chất với môi trường ngoài B: Bảo vệ khối sinh chất của tế bào
C: Thực hiện sự trao đổi chất giứa tế bào với môi trường
D: Cả B và C E: Cả A, B, và C

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thành phần cấu tạo của virút

Thành phần cấu tạo của virút gồm:
A: Các phân tử axít nuclêic kết hợp với nhau B: Chỉ có các phân tử prôtêin
C: 1 phân tử axit nuclêic (AND hoặc ARN) và vỏ bọc prôtêin
D: Màng sinh chất và nhân. E: Tất cả đều đúng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tế bào nhân xơ

Cõu 1. Bào quan nào sau đây có cấu trúc màng kép ?
A. Hệ thống Gụn gi . B. Lục lạp.
C. lưới nội chất. D. Lizụxom.
Cõu 2. Cấu trỳc nào sau đây chung cho cả tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực ?
A. Ribụxụm, màng sinh chất B. Nhõn. màng sinh chất
C. Tế bào chất, màng sinh chất .. D. Ribụxụm, nhân.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của màng sinh chất

a. Chức năng của màng sinh chất?
b. Phân biệt vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động? (chiều vận chuyển, nhu cầu năng lượng)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của màng sinh chất

Trình bày cấu tạo phù hợp với chức năng của màng sinh chất ở tế bào nhân thực

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của màng sinh chất

a. Chức năng của màng sinh chất?
b. Phân biệt vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động? (chiều vận chuyển, nhu cầu năng lượng)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo màng sinh chất

Trình bày cấu tạo phù hợp với chức năng của màng sinh chất ở tế bào nhân thực

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn vị cơ bản của mọi cơ thể sống

tế bào được xem là đơn vị cơ bản của mọi cơ thể sống vì:
a, tất cả các cơ thể sống đều cấu tạo từ tế bào
b, tế bào được cấu tạo từ phântử, đại phân tử và các bào quan
c, tế bào có 3 thành phần cơ bản: màng sinh chất, tế bào chất và nhân
d, tất cả các cơ thể đều cấu tạo từ tể bào và mọi hoạt động sống đều diễn ra trong tế bào

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Con đường khuếch tán qua màng sinh chất

Các con đường khuếch tán qua màng sinh chất:
A: Khuếch tán qua lỗ màng không mang tính chọn lọc
B: Khuếch tán qua kênh prôtêin mang tính chọn lọc
C: Khuếch tán qua màng mang tíng chọn lọc không chon lọc
D: Cả A và B đều đúng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các cấu trúc của tế bào

Cấu trúc có mặt trong cả tế bào động vật, thực vật và vi sinh vật là:
A: Màng sinh chất và ribôrôm B: Lưới nội chất và ti thẻ
c: lưới nội chất và không bào. D: Lưới nội chất và lục lạp
e: Màng sinh chất và thành tế bào

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bộ phận điều khiển hoạt động sống của tế bào

Bộ phận nào điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào?
a. Màng sinh chất b.Chất tế bào c.Nhân d.Vách tế bào

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu trúc màng sinh chất

Mô tả nào sau đây đứng nhất cho cấu trúc màng sinh chất?
a. Các phân tử protein kẹp lấy hai lớp photpholipit.
b. Các phân tử protein vùi giữa hai lớp photpholipit.
c. Các phân tử protein xen giữa các phân tử photpholipit.
d. Các phân tử photpholipit vùi giữa hai lớp protein.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của Photpho lipit

Photpho lipit có chức năng chính là:
A: Dự trữ năng lượng B: Cấu tạo nên màng sinh chất
C: Cấu tạo nên các loại vitamin D: Mang thông tin di truyền

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương pháp nhuộm Gram

Thành phần nào của tế bào có thể sử dụng phương pháp nhuộm Gram để phân biệt các loại vi khuẩn:
A: Thành tế bào B:Màng sinh chất C: Vùng nhầy D: Tế bào chất

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của màng sinh chất

Nêu cấu tạo và chức năng của màng sinh chất, ti thể, bộ máy gôn-gi của tế bào nhân thực?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của màng sinh chất

4. Tại sao gọi là tế bào nhân thực ? Chức năng của màng sinh chất ?< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay