mang

119 kết quả phù hợp trong mục mang
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ quả của cách mạng công nghiệp

Em hãy phân tích hệ quả của cách mạng công nghiệp ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của cách mạng Pháp

Trình bày tình hình nước Pháp trước cách mạng tư sản 1789? Cách mạng tư sản Pháp có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thời kỳ chuyên chính Giacôbanh

Câu 1 (3 điểm)
Tại sao nói: Thời kỳ chuyên chính Giacôbanh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp?
Câu 2 (3 điểm)
Cách mạng công nghiệp ở châu Âu (cuối thế kỷ XVIII) đem lại những hệ quả gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học

Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền KT – XH trên thế giới?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến chính cách mạng tháng 10 nga

Câu 1): Hãy trình bày diễn biến chính và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 ?
Câu 2): Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 để lại hậu quả như thế nào với Mĩ ? Điểm cơ bản trong chính sách mới của tổng thống Ru-dơ-ven là gì ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến Cách mạng Tháng Hai 1917 ở Nga

Câu 1 (2,5 điểm): Vai trò của Đảng Quốc Đại trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?
Câu 2 (6,5 điểm): Những đặc điểm chủ yếu của diễn biến Cách mạng Tháng Hai 1917 ở Nga?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm “cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại”

Cho biết khái niệm “cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại”. Bằng hiểu biết của bản thân, hãy nêu thành tựu do bốn công nghệ trụ cột tạo ra. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã tác động như thế nào đến nền kinh tế xã hội thế giới?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa lịch sử cách mạng tư sản Pháp

Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến của cách mạng Tân Hợi 1911

Nêu nguyên nhân, diễn biến, tính chất và ý nghĩa của cách mạng Tân hợi năm 1911 ở Trung Quốc. Vì sao gọi cách mạng Tân hợi là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết kí hiệu của các nguyên tử

Viết kí hiệu của các nguyên tử A,B,E,F biết:
a. Nguyên tử có tổng số hạt cơ bản (p, n, e ) là 24 số hạt không mang điện chiếm 33,33 %
b. Nguyên tử nguyên tố B có tổng số hạt cơ bản là 34,số nơtron nhiều hơn số proton một hạt
c. Nguyên tử nguyên tố có tổng số hạt cơ bản là 18,số hạt mạng điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 6 hạt
d. Nguyên tử nguyên tố F có số khối bằng 207,số hạt mang điện tích âm là 82

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa cấu trúc kiểu khảm động

Tại sao lại gọi mô hình cấu trúc màng sinh chất là mô hình “ khảm – động “.Màng sinh chất cấu trúc theo kiểu “ khảm – động “có ý nghĩa gì ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm nguyên tố hóa học

1.Nguyên tử được cấu tạo bởi mấy loại hạt? Hạt nào mang điện tích dương, Hạt nào mang điện tích âm, hạt nào không mang điện? ( 2,5đ )
2. Nguyên tố hóa học là gì? Nêu cách biểu diễn kí hiệu hoá của nguyên tố. Cho ví dụ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định số nguyên tử


1. Hợp chất có phân tử dạng A2B có tổng số hạt trong phân tử là 116. Trong phân tử số hạt mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 36. Xác định A, B. Biết rằng nguyên tử B nhiều hơn nguyên tử B là 5 proton.
2. Biết độ tan của CuSO4 ở 15^{circ}C là 25g. Độ tan ở 90^{circ}C là 80g. Làm lạnh 650g dung dịch CuSO4 bão hoà ở 90^{circ}Cxuống 15^{circ}C thấy có mg tinh thể CuSO4.5H2O tách ra. Tính m

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tên kim loại

Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong hai nguyên tử kim loại A và B là 142 hạt. Trong đó :
+ Tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42 hạt.
+ Tổng số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn của nguyên tử A là 12 hạt.
Hãy xác định hai hai kim loại A và B.
( Biết: Na(Z=11), Mg(Z=12), Al(Z=13), K(Z=19), Ca(Z=20), Fe(Z=26), Cu(Z=29), Zn(Z=30). Z là tổng số proton có trong nguyên của nguyên tố. )

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoạt động sản xuất ATP

Câu 1: Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử hữu cơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP ?(1,5 điểm).
Câu 2: Tại sao lại gọi mô hình cấu trúc màng sinh chất là mô hình “ khảm – động “.Màng sinh chất cấu trúc theo kiểu “ khảm – động “có ý nghĩa gì ? (2,5 điểm).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của màng sinh chất

Màng sinh chất được cấu tạo bởi:
A: Các phân tử prôtêin B: Các phân tử lipít C: Các phân tử prôtêin và lipít D: Các phân tử prôtêin, gluxít và lipít E: Các phân tử lipít và axít nuclêic

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vai trò của màng sinh chất

Màng sinh chất có vai trò:
A: Ngăn cách tế bào chất với môi trường ngoài B: Bảo vệ khối sinh chất của tế bào
C: Thực hiện sự trao đổi chất giứa tế bào với môi trường
D: Cả B và C E: Cả A, B, và C

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thành phần cấu tạo của virút

Thành phần cấu tạo của virút gồm:
A: Các phân tử axít nuclêic kết hợp với nhau B: Chỉ có các phân tử prôtêin
C: 1 phân tử axit nuclêic (AND hoặc ARN) và vỏ bọc prôtêin
D: Màng sinh chất và nhân. E: Tất cả đều đúng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chức năng của ADN

Chức năng của ADN là :
a Là thành phần cấu tạo của màng tế bào b. Lưu trữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền
c Cung cấp năng lượng cho hoạt động của tế bào d Trực tiếp ra tế bào chất để tổng hợp Prôt

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc tính của vi khuẩn

1.Đặc tính nào dưới đây là của vi khuẩn?
A.Cú nhân. B.Cú lục lạp. C.Cú ti thể. D.Cú ADN.
2 Người ta ví ti thể như là trạm năng lượng của tế bào , vậy nó có cấu trúc như thế nào để đảm bảo thực hiện chức năng đó?
A. Chứa hệ enzim hô hấp đóng vai trũ quan trọng trong trao đổi chất.
B.Chứa ribụxụm chuyờn chở cỏc enzim từ các cấu trúc khác của tế bào.
C.Có cấu trúc màng kép màng trong ăn sâu vào khoang ti thể.
D. Cú hẳn một hệ gen chứa trong ADN và ribụxụm riờng.< Lùi 1 2 3 4 5 6 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay