menden

14 kết quả phù hợp trong mục menden
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm tính trạng và cặp tính trạng

Câu 1:
a) Nêu khái niệm tính trạng, cặp tính trạng tương phản.
b) Những nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thế hệ lai của MenĐen là gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện luận và viết sơ đồ lai

Khi lai hai thứ hoa thuần chủng màu đỏ và màu trắng với nhau được F1 đều hoa đỏ. Cho các cây F1 thụ phấn với nhau, ở F2 thu được tỷ lệ như sau:
103 hoa đỏ: 31 hoa trắng
a. Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2.
b. Bằng cách nào xác định được cây hoa đỏ thuần chủng ở F2.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm lai phân tích

Câu I
Nêu khái niệm chuỗi và lưới thức ăn? Hãy vẽ 1 lưới thức ăn trong đó có các sinh vật sau: Châu chấu, Thằn lằn, Cỏ, Chuột, Thỏ, Đại bàng, Vi khuẩn, Rắn.
Câu II
Lai phân tích là gì? Tại sao nói lai phân tích là ứng dụng định luật 1 và 2 của Menđen?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quy luật phân li độc lập của Men Đen

Câu 1: (2 điểm)
Trình bày nội dung quy luật phân li và quy luật phân li độc lập của Men Đen.
Câu 2: (2 điểm)
Thụ tinh là gì? Nêu bản chất của sự thụ tinh.
Câu 3: (2điểm)
Một đoạn gen có trình tự các Nucleotit như sau:
…A – A – T – G – A – X … (mạch 1)
…T – T – A – X – T – G … (mạch 2)
Xác định trình tự các Nucleotit của đoạn ARN được tổng hợp từ đoạn gen trên trong 2 trường hợp:
- Giả sử mạch 1 của đoạn gen trên là mạch khuôn.
- Giả sử mạch 2 của đoạn gen trên là mạch khuôn.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biện luận và viết sơ đồ lai

Câu 1
ở một loài thực vật, nếu giao phấn giữa bố mẹ có hoa vàng và hoa trắng vứi nhau thì đời con tiếp sau đều đồng loạt có hoa vàng. Người ta thực hiện phép lai giữa cây hoa vàng với nhau. Xác định kkết quả có thể xày ra ở thế hệ con lai F1.
Các sơ đồ lai có thể gặp khi lai một tính trạng theo định luật Menđen
Câu 2
Cho hai thứ hoa thuần chủng cây cao hoa màu đỏ và cây thấp hoa màu vàng giao phấn với nhau được F1 toàn cây hoa màu hồng. Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau được F2 có tỉ lệ : 1 cây cao hoa đỏ., 2 cây cao hoa hồng. 1 cây thấp hoa vàng.
Biện luận và viết sơ đồ lai minh hoạ? (Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, cấu trúc của NST bình thường trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân tích cơ thể lai của Menden

a. Nội dung của phương pháp phân tích cơ thể lai của Menden?
b. Thế nào là phép lai phân tích? Mục đích của phép lai phân tích. Cho ví dụ minh hoạ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phép lai phân tích của Menden

Menđen đã sử dụng phép lai phân tích trong các thí nghiệm của mình để
A. Xác định các cá thể thuần chủng C. Xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng
B. Kiểm tra giả thuyết nêu ra D. Xác định tính trạng nào là trội , tính trạng nào là lặn

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương pháp phân tích cơ thể lai của MenDen

a. Nội dung của phương pháp phân tích cơ thể lai của MenDen?
b. Thế nào là phép lai phân tích? Mục đích của phép lai phân tics? Cho ví dụ minh hoạ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lai 2 cơ thể dị hợp

Khi lai hai hay nhiều cặp tính trạng, có quan hệ trội lặn; ít nhất một cơ thể đem lai dị hợp về 2 cặp gen, tỉ lệ con lai giống với tỉ lệ của lai một cặp tính trạng của Men đen (100%; 1:2:1; 3:1; 1:1) các tính trạng đó đã di truyền
A. độc lập. B. liên kết hoàn toàn. C. liên kết không hoàn toàn. D. tương tác gen.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai của Men đen

Trong phép lai của Men đen, ở F2 thu được 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng. Cho F2 hoa đỏ lai phân tích riêng rẽ sẽ thu được kết quả nào?
A. F2 thu được tỉ lệ phân tính chung 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng.
B. 2/3 cá thể F2 cho F_{a} đồng tính giống P : 1/3 cá thể F2 cho Fa phân tính 3 : 1.
C. 1/3 cá thể F2 cho F_{a} có kiểu hình hoa trắng: 2/3 cá thể F2 cho Fa có kiểu hình hoa đỏ.
D. 1/3 cá thể F2 cho F_{a} đồng tính hoa đỏ: 2/3 cá thể F2 cho Fa phân tính 1 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

định luật 3 của menden

Một trong các điều kiện nghiệm đúng cho định luật 3 của Menden:
A. Bố mẹ khác nhau bởi các cặp tính trạng tương phản
B. Các tính trạng chỉ do 1 cặp gen quy định và tính trạng trội phải trội hoàn toàn
C. Phải phân tích trên 1 lượng lớn cá thể và các cặp gen quy định cá cặp tính trạng tương phản phải nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng.
D. Các cặp alen quy định các tính trạng phải phân ly độc lập với nhau trong giảm phân và kết hợp tự do trong thụ tinh

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai 2 tính trạng của Menden

Trong phép lai 2 tính trạng của Menden, tỉ lệ KH ở F2 là:
A. 3:1 B. 1:1 C. 9:3:3:1 D. 1:2:1

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về phép lai của Menđen

Cho biết phép lai của Menđen: P = hoa tím x hoa trắng 
ightarrow F1: 100%tím 
ightarrow F2: 3 tím : 1 trắng. Xác xuất để một cây hoa tím chọn ngẫu nhiên từ F2 là dị hợp bằng bao nhiêu:
A. 75% B. 66,7% C. 50% D. 33,3%

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai của menden

Đối tượng được sử dụng trong các phép lai của Menden là:
A. Đậu Hà Lan B. Đậu tương C. Ruồi giấm D. Cây hoa phấn< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay