mèo tam thể

2 kết quả phù hợp trong mục mèo tam thể
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai của mèo tam thể

Ở mèo, gen D qui định màu lông đen, gen d qui định màu lông hung. Các gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X. Kiểu gen dị hợp qui định màu lông tam thể. Tỉ lệ kiểu hình tạo ra từ phép lai giữa mèo đực lông đen với mèo cái tam thể là:

A. 1 cái tam thể : 1 đực đen B. 2 cái đen : 1 đực đen : 1 đực hung

C. 2 đực hung : 1 cái đen : 1 cái hung D. 1 cái đen : 1 cái tam thể : 1 đực đen : 1 đực hung

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai của mèo tam thể

Ở mèo gen D: lông đen; gen d: lông hung; Dd: lông tam thể. Các gen này nằm trên NST X không có alen tương ứng trên Y. Trong quần thể mèo, thấy mèo đực tam thể rất hiếm. Giải thích là:
A. mèo đực tam thể có bộ NST thừa 1NST X do đột biến và không có khả năng sinh sản.
B. mèo đực tam thể không sinh sản được do bị rối loạn cơ chế xác định giới tính.
C. mèo đực tam thể hình thành do đột biến dị bội xảy ra với tần số thấp.
D. mèo đực tam thể thường bị chết sớm do không thích nghi được.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay