muối iot

1 kết quả phù hợp trong mục muối iot
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của các hooc môn tuyến giáp

Trình bày vai trò của các hooc môn tuyến giáp. Hãy nêu ý nghĩa của cuộc vận động ‘Toàn dân dùng muối I ốt’’.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay