muối khoáng

8 kết quả phù hợp trong mục muối khoáng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự vận chuyển ion khoáng từ rễ lên lá

Động lực nào giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây gỗ cao lớn hàng chục mét?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thành phần hóa học của tế bào

Thành phần hóa học của tế bào dưới đây được xếp vào nhóm chất vô cơ là.
a. Muối khoáng b. Lipit
c. Gluxit d. Prôtêin

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo trong của thân non

Cấu tạo trong của thân non:

a. Trụ giữa có chức năng dự trữ và tham gia quang hợp.

b. Trụ giữa có chức năng vận chuyển chất hữu cơ, nước, muối khoáng và chất dự trữ.

c. Trụ giữa có chức năng vận chuyển nước, muối khoáng và chứa chất dự trữ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vai trò của rễ đối với cây

-Vai trò của rễ đối với cây? Bộ phận nào của rễ chủ yếu làm nhiệm vụ hút nước và muối khoáng? Sơ đồ đường đi của nước do cây hút vào và thải ra?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của rễ

. Rễ có chức năng:
a. Hút nước và muối khoáng b. Tổng hợp chất hữu cơ
c. Giữ vững cho cây d. Cả a và c.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của mạch rây

Mạch rây có chức năng:
a. Vận chuyển nước và muối khoáng b. Vận chuyển chất hữu cơ
c. Giữ vững cho cây d. Cả a và b.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng thoát hơi nước qua lá

Nêu ý nghĩa của hiện tượng thoát hơi nước qua lá ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự hất thu nước của cây

Hãy
cho biết con đường hấp thụ nước và muối khoáng hoà tan từ đất vào cây< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay