NaCl

8 kết quả phù hợp trong mục NaCl
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cách nhận biết lọ mất nhãn

Để có thể nhận biết 3 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một chất rắn màu đen là: bột than, bột đồng (II) oxit và bột mangan đioxit, ta dùng
A. dung dịch HCl đặc.
B. dung dịch NaCl.
C. dung dịch CuSO4.
D. nước.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khối lượng NaCl để điều chế clo

Hàng năm trên thế giới cần tiêu thụ khoảng 45 triệu tấn khí clo. Nếu dùng NaCl để điều chế clo thì khối lượng NaCl cần dùng là (hiệu suất 100%)
A. 70,15 triệu tấn.
B. 74,15 triệu tấn.
C. 75,15 triệu tấn.
D. 80,15 triệu tấn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Dãy chất tác dụng với SO2

Dãy chất tác dụng với SO2 là
A. CaO ; K2SO4 ; Ca(OH)2. B. NaOH ; CaO ; H2O.
C. Ca(OH)2 ; H2O ; BaCl2. D. NaCl ; H2O ; CaO.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dãy phản ứng với dung dịch HCl

Dãy gồm các chất đều phản ứng được với dung dịch HCl là
A. Na_{2}SO_{4}, MgCO3. B. NaCl, CaCO3.
C.K_{2}CO_{3}, NaHCO3. D. NaNO3, KNO3.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chất không phản ứng với nhau

Cặp chất nào không phản ứng khi trộn với nhau :
A. Dung dịch KCl và dung dịch AgNO3 B. Dung dịch H2SO4 và dung dịch BaCl2
C. Dung dịch NaCl và dung dịch MgSO4 D.Dung dịch K2CO3 và Dung dịch CaCl2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

để phân biệt 2 dung dịch NaF và NaCl l

Thuốc thử để phân biệt 2 dung dịch NaF và NaCl là :
A. Khí clo B. H2SO4 đặc
C. Dung dịch AgNO3 C. Dung dịch BaCl2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cách tạo nước giaven

Nước Gia-ven được tạo thành bằng cách sau :
A. Cho khí clo vào dung dịch NaOH
B. Điện phân dung dịch muối ăn có màng ngăn.
C. Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn
D. Cả A và C

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quá trình nào Na bị khử

Quá trình nào sau đây , ion Na^{+} bị khử ?

A. Dung dịch Na_{2}CO_{3} tác dụng với dung dịch HCl B. Dung dịch NaCl tác dụng với dung dịch AgNO_{3}

C. Điện phân NaCl nóng chảy D. Dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch HCl< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay