NaOH

24 kết quả phù hợp trong mục NaOH
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân biệt các chất

Câu 1. Từ muối ăn, nước và các điều kiện có đủ. Viết phương trình phản ứng điều chế Cl2, NaOH, nước javel, axit clohidric.
Câu 2. Phân biệt các chất sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nồng độ mol của hợp chất

A là dung dịch H2SO4, B là dung dịch NaOH.
• Trộn 0,2l B với 0,3l A được 0,5l dd C. Lấy 20ml dung dịch C thêm mẫu quỳ tím vào thấy quỳ có màu đỏ sau đó thêm từ từ dung dịch NaOH 0,1M vào cho tới khi quỳ trở lại màu tím thấy tốn hết 80ml dung dịch NaOH
• Trộn 0,3l B với 0,2l A được 0,5l dung dịch D. Lấy 20ml dung dịch D cho mẫu quỳ vào thấy quỳ có màu xanh sau đó thêm từ từ dung dịch HCl 0,05M cho tới khi quỳ trở lại màu tím thấy hết 40ml axit.
Tìm nồng độ mol/l của A và B

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết các phương trình phản ứng xảy ra

Các công thức C2H6O, C3H8O và C3H6O2 là công thức phân tử của 5 chất hữu cơ đơn chức, mạch hở A, B, C, D, E trong đó :
- Tác dụng với Na chỉ có A và E.
- Tác dụng với dung dịch NaOH có B, D và E.
- D tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được F mà F tác dụng với A lại tạo C.
1. Xác định CTPT của A, B, C, D và E. Viết các CTCT của chúng .
2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tổng các muối khan thu được

Dung dịch X chứa các ion:

Resized Image
. Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau:
- Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (ở đktc) và 1,07 gam kết tủa;
- Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa.
Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X. (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi)
(Cho biết: O = 16; S = 32; Na = 23; K = 39; Fe = 56; N = 14; Ba = 137)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính số gam este tạo thành trong phản ứng hóa học

Hòa tan hoàn toàn 63 gam hỗn hợp gồm 2 axít hữu cơ đơn chức no vào một dung môi trơ (dung môi không tham gia phản ứng trong các thí nghiệm dưới đây), thu được dung dịch X, chia X thành 3 phần đều nhau, rồi tiến hành các thí nghiệm sau:
TN1: Cho phần 1 tác dụng với NaOH vừa đủ, thu được 27.6 gam muối.
TN2: Thêm a gam rượu Etylic vào phần thứ hai rồi cho tác dụng ngay với lượng dư Na.
TN3: Thêm a gam rượu Etylic vào phần thứ ba, đun nóng một thời gian sau đó làm lạnh rồi cho tác dụng với Na dư. Thể tích khí H2 bay ra ở thí nghiệm ba nhỏ hơn ở thí nghiệm hai là1.68 lít (đktc). Giả thiết hiệu suất phản ứng tạo ra este của các axít là bằng nhau. Tính số gam este tạo thành.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập hóa học về metanol

Cho các chất sau: metanol, anilin, etyl benzoat, phenol, axit butiric, natri phenolat, phenylamoni clorua, etylenglicol, allyl bromua, o-metylphenol. Hỏi có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường hoặc đun nóng)?
A. 6. B. 7. C.