nghiệm dương

8 kết quả phù hợp trong mục nghiệm dương
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

Bài 1: Giải các phương trình và bất phương trình sau:

Resized Image

Bài 2:
1. Cho phương trình:

Resized Image
Với a = ? thì :
 Phương trình trên có 2 nghiệm phân biệt, vô nghiệm
 Phương trình trên có 2 nghiệm đều dương, đều âm
 Phương trình trên có 2 nghiệm trái dấu.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm dương của pt

cho
Resized Image
1)Tìm m đề f(x)<0 với mọi x
2)Tìm m bất phương trình f(x)<0 vô nghiệm.
3)Tìm m để pt f(x)=0 vô nghiệm
4)Tìm m để pt f(x)=0 có 2 nghiệm âm phân biệt
5) Tìm m để pt f(x)=0 có nghiệm dương

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm nguyên của phương trình

a. Resized Imagechia hết cho 24 với mọi số nguyên n.
b. Tìm nghiệm nguyên của phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm dương của phương trình

1.Phương trình x + y + z + t = 2009 có bao nhiêu nghiệm nguyên dương?
(Nghiệm (x, y, z, t) với x, y ,z, t là các số nguyên dương)

2.Tìm tất cả các đa thức P(x) có bậc nhỏ hơn 2009 và thỏa mãn điều kiện:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm hai nghiệm dương

Cho phương trình bậc hai:

Resized Image
với ẩn là x.
a) Biết rằng m=321,657 và n=123,546 .Hãy tính gần đúng các nghịêm của phương trình tới 3 chữ số sau dấu phẩy.
b) Cho các số nguyên dương m và n sao cho m n,m là số chính phương và m+n là số lẻ.Chứng minh rằng phương trình trên có hai nghiệm nguyên,dương,không là số chính phương.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các nghiệm nguyên dương của pt

Giải hệ phương trình sau:

Resized Image
Tìm tất cả các nghiệm nguyên dương của phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của tham số

Cho phương trình: x^{2} + 2 mx – 6m – 9 = 0
a, Tìm các giá trị của tham số 4m để để phương trình có hai nghiệm dương phân biệt.
b, Với những giá trị nào của m thì tỉ số hai nghiệm của phương trình bằng -2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

a) Giải và biện luận phương trình m^{2}x – m = x – 1.
b) Tìm m để phương trình (m – 3)x^{2} – 2mx + m = 0 có 2 nghiệm dương phân biệt.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay