người tinh khôn

2 kết quả phù hợp trong mục người tinh khôn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự khác nhau giữa người tối cổ và người tinh khôn

So sánh sự khác nhau giữa người tối cổ và người tinh khôn ( con người, công cụ sản xuất, tổ chức xã hội)?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Điểm khác giữa người tinh khôn và tối cổ

Người tinh khôn khác người tối cổ ở điểm nào?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay