nguyễn du

15 kết quả phù hợp trong mục nguyễn du
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết số hạng tổng quát của một dãy số

Bài 1: Viết số hạng tổng quát của một dãy số tăng gồm tất cả các số nguyên dương mà mỗi số hạng của nó:
a) Đều chia hết cho 3
b) Chia cho 5 dư 2.
Bài 2: Cho dãy số
Resized Image
a) Chứng minh rằng
Resized Image
với mọi n ≥ 1
b) Hãy cho dãy số Resized Image bởi hệ thức truy hồi.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết 5 số hạng đầu của các dãy số

Bài 1: Viết 5 số hạng đầu của các dãy số sau:

Resized Image
Bài 2: Viết số hạng tổng quát của một dãy số tăng gồm tất cả các số nguyên dương mà mỗi số hạng của nó:
a) Đều chia hết cho 3
b) Chia cho 5 dư 2.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Một số bài tập về số nguyên dương

Bài 1
Cho 4 số nguyên dương a,b, c, d thoả mãn
Resized Image
. Chứng minh rằng a+b+c+d là hợp số.
Bài 2
a, Viết số 1998 thành tổng của 3 số tự nhiên tuỳ ý. Chứng minh rằng tổng các lập phương của 3 số tự nhiên đó chia hết cho 6
b, Viết số Resized Image thành tổng của nhiều số tự nhiên. Tổng các lập phương của 3 số tự nhiên đó chia cho 6 dư bao nhiêu ?
Bài 3
Chứng minh rằng mọi số tự nhiên đều viết được dưới dạng
Resized Image trong đó b và c là các số nguyên.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình sau

Câu 1. Cho a là nguyên dương chẵn không chia hết cho 10. Tìm chữ số hàng chục của .Resized Image

Câu 2. Giải phương trình sau:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

Cho hệ phương trình
Resized Image
(m là tham số)
a) Giải và biện luận theo m.
b) Với giá trị nào của số nguyên m, hệ có nghiệm (x ; y) với x ; y là các số nguyên dương.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các số nguyên dương

1. Tìm các số nguyên dương x, y thoả mãn:
Resized Image
2. Cho đa thức

Resized Image
Biết rằng P(m) = P(n) (m 
eq n). Chứng minh:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm nghiệm dương của phương trình

1.Phương trình x + y + z + t = 2009 có bao nhiêu nghiệm nguyên dương?
(Nghiệm (x, y, z, t) với x, y ,z, t là các số nguyên dương)

2.Tìm tất cả các đa thức P(x) có bậc nhỏ hơn 2009 và thỏa mãn điều kiện:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh pt có nghiệm nguyên dương

Cho phương trình bậc hai:x^{2}-left ( m^{2}+m+1 
ight ).left ( x-n^{2}-1 
ight )-left ( n^{2}+1 
ight )^{2}=0với ẩn là x.
a) Biết rằng m=321,657 và n=123,546 .Hãy tính gần đúng các nghịêm của phương trình tới 3 chữ số sau dấu phẩy.
b) Cho các số nguyên dương m và n sao cho m n,m là số chính phương và m+n là số lẻ.Chứng minh rằng phương trình trên có hai nghiệm nguyên,dương,không là số chính phương.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm hai nghiệm dương

Cho phương trình bậc hai:

Resized Image
với ẩn là x.
a) Biết rằng m=321,657 và n=123,546 .Hãy tính gần đúng các nghịêm của phương trình tới 3 chữ số sau dấu phẩy.
b) Cho các số nguyên dương m và n sao cho m n,m là số chính phương và m+n là số lẻ.Chứng minh rằng phương trình trên có hai nghiệm nguyên,dương,không là số chính phương.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các số nguyên dương

Tìm các số nguyên dương x, y thoả mãn .
3xy+x+15y-44=0

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm các số nguyên dương

a) Cho các số a,b,c nguyên tố cùng nhau. Chứng minh rằng ba số A=ab+bc+ca;B=a+b+c;C=abc nguyên tố cùng nhau.
b) Tìm các số nguyên dương x, y thỏa mãn
frac{1}{x}+frac{1}{y}=frac{2}{3}

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh với mọi số nguyên dương

a) CMR với mọi số nguyên dương n ta có:n(2n^{2}-3n+1) chia hết cho 6.
b) CMR dãy số (Un)=frac{8n+3}{3n+5} với là một dãy số bị chặn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nghĩa chuyển trong câu

Từ "Xuân" trong câu nào sau đây được dùng với nghĩa chuyển?
A. Gần xa nô nức yên anh,
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. (Nguyễn Du)
B. Ngày xuân em hãy còn dài,
Xót tình máu mủ, thay lời nước non. (Nguyễn Du)
C. Một năm khởi đầu từ mùa xuân ... (Hồ Chí Minh)
D. Mùa xuân người cầm súng
Lộc dắt đầy quanh lưng. (Thanh Hải)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tác giả Nguyễn Duy

Thời khắc kỉ niệm sống dậy được tác giả Nguyễn Duy nhận ra bởi yếu tố nào?
a/Điện tắt b/Đám mây c/ Trăng d/Tiếng sấm

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh bất đẳng thức

Chứng minh với mọi số nguyên dương n:a) b)


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay