nguyên tố N

2 kết quả phù hợp trong mục nguyên tố N
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của nguyên tố N, P, Mg trong cơ thể

Thế nào là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu trong cây? Nêu vai trò của các nguyên tố N, P, Mg, trong cơ thể thực vật.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu trúc của cơ thể thực vật

Câu 1Vì sao nói nguyên tố Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu ?
Câu 2 Các quá trình sau đây diễn ra chủ yếu trong cấu trúc nào của cơ thể thực vật:
a. thoát hơi nước. c. hô hấp hiếu khí
b. quang phân li nước d. hấp thụ nước từ đất< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay