nguyên tử hidro

7 kết quả phù hợp trong mục nguyên tử hidro
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng hỗn hợp

Cho butan phản ứng với clo theo tỉ lệ mol 1:1 có chiếu sáng thu được hỗn hợp A gồm các monoclorua và hỗn hợp khí B. Để hấp thụ hết khí HCl trong B cần vừa đủ 1,6 lít dung dịch NaOH 1,25M.
a/ Viết phương trình hoá học của phản ứng thế butan với clo và cơ chế phản ứng.
b/ Tính khối lượng hỗn hợp A.
c/ Sản phẩm chính của butan với clo chiếm 72,72% khối lượng hỗn hợp A. Tính khối lượng sản phẩm chính và phụ.
d/ Hãy cho biết nguyên tử H ở cacbon bậc II tham gia phản ứng thế dễ hơn ở cacbon bậc I bao nhiêu lần.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tổng độ lớn các điện tích dương

Trong 22,4 lít khí Hyđrô ở 00C, áp suất 1atm thì có 12,04. 1023 nguyên tử Hyđrô. Mỗi nguyên tử Hyđrô gồm 2 hạt mang điện là prôtôn và electron. Tính tổng độ lớn các điện tích dương và tổng độ lớn các điện tích âm trong một cm3 khí Hyđrô:
A. Q+ = Q- = 3,6C B. Q+ = Q- = 5,6C C.Q+ = Q- = 6,6C D.Q+ = Q- = 8,6C

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dãy Lai-man

Để Iôn hoá nguyên tử Hiđrô người ta cần một năng lượng 13,6 eV.
Cho h=6,25.10^{-34}J.s; C=3.10^{8}m/s; 1eV=1,6.10^{-19}J. Bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ có thể có được của dãy Lai – man là:
A. 91,34nm B. 9,134 nm C. 913,4 nm D. 9134 nm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

động năng của electron

Mức năng lượng của các trạng thái dừng trong nguyên tử hiđrô E_{n}=-13,6/n^{2}(eV); với n = 1, 2, 3... Một electron có động năng bằng 12,6 eV đến va chạm với nguyên tử hiđrô đứng yên, ở trạng thái cơ bản. Sau va chạm nguyên tử hiđrô vẫn đứng yên nhưng chuyển động lên mức kích thích đầu tiên. Động năng của electron sau va chạm là
A. 2,4 eV. B. 1,2 eV. C. 10,2 eV. D. 3,2 eV.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về nguyên tử Hidro

Trong quang phổ của nguyên tử Hyđrô, vạch có tần số nhỏ nhất của dãy Laiman là f_{1}=8,22.10^{14} Hz, vạch có tần số lớn nhất của dãy Banme là f_{2}=2,46.10^{15}Hz. Năng lượng cần thiết để ion hoá nguyên tử Hyđrô từ trạng thái cơ bản là:

A:Eapprox21,74.10^{-19}J. B:Eapprox16.10^{-19}J C: Eapprox13,6.10^{-19}J. D: Eapprox10,85.10^{-19}J

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về dãy Ban-me

Trong quang phổ của nguyên tử hiđrô, có một vạch quang phổ có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,37 µm đến 0,39 µm. Hỏi vạch đó thuộc dãy nào?
A: Lai-man. B:Pa-sen. C: Ban-me hoặc Lai-man. D: Ban-me.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về nguyên tử hidro

Khi nguyên tử Hiđrô bức xạ một photôn ánh sáng có bước sóng 0,122(mum) thì năng lượng của nguyên tử biến thiên một lượng:
A. 5,5(eV) B. 6,3(eV) C. 10,2(eV) D. 7,9(eV)< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay