nhân đơn thức với đa thức

1 kết quả phù hợp trong mục nhân đơn thức với đa thức
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thu gọn biểu thức

Câu 1:
Phát biểu qui tắc nhân đơn thức với đa thức ? qui tắc nhân đa thức với đa thức?
Câu 2:
* Khi nào thì đa thức chia hết cho đơn thức?
* Không làm tính chia hãy cho biết đa thức A có chia hết cho đơn thức B hay không?
Resized Image
Câu 3: thu gọn biểu thức:
Resized Image



< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay