nhiệt độ thường

2 kết quả phù hợp trong mục nhiệt độ thường
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

kim loại phản ứng với nước ở nhiệt độ thường

Dãy kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là
A. Na ; Fe B. K ; Na C. Al ; Cu D. Mg ; K.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các dãy phản ứng hóa học

Phản ứng không xảy ra ở nhiệt độ thường là

A. Mg(HCO3)2 + 2Ca(OH)2 
ightarrow Mg(OH)2 + 2CaCO3 + 2H2O.

B. Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 
ightarrow 2CaCO3 + 2H2O.

C. Ca(OH)2 + 2NH4Cl 
ightarrow CaCl2 + 2H2O + 2NH3 .

D. CaCl2 + 2 NaHCO3 
ightarrow CaCO3 + 2NaCl + 2HCl.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay