nhiệt độ thường

1 kết quả phù hợp trong mục nhiệt độ thường
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

kim loại phản ứng với nước ở nhiệt độ thường

Dãy kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là
A. Na ; Fe B. K ; Na C. Al ; Cu D. Mg ; K.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay