nhiệt đới gió mùa

11 kết quả phù hợp trong mục nhiệt đới gió mùa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân tích tính chất của khí hậu Việt Nam

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: Chứng minh rằng khí hậu Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm, đa dạng và thất thường.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm khí hậu của môi tường nhiệt đới gió mùa

Câu 1: Tŕnh bày đặc điểm khí hậu của môi tường nhiệt đới gió mùa?
Câu 2: Kể tên các sản phẩm nông nghiệp ở đới nóng?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính chất khí hậu nước ta

Dựa vào át lát địa lí và kiến thức đã học em hãy:
-Hãy chứng minh khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm?
- Tính chất khí hậu này ảnh hưởng như thế nào đến sông ngòi nước ta?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm

Chứng minh rằng khí hậu nước ta là khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm.Giải thích vì sao khí hậu nước ta lại có đặc điểm đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

Tại sao nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của biển Đông

Nội dung nào không phải là đặc điểm của biển Đông?
A, Biển lớn, tương đối kín. B, Độ muối bình quân 30-33%
C, Chỉ có chế độ tạp triều. D, Nằm trong khu vự khí hậu nhiệt đới gió mùa.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm

Chứng minh rằng nc ta là nc có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của khí hậu nước ta

Trình bày đặc điểm chung của khí hậu nước ta? Tính đa dạng và thất thường được biểu hiện như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phần tự nhiên nước ta

Tại sao thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa? Tính chất này biểu hiện ở những thành phần tự nhiên nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Môi trường nhiệt đới gió mùa

Môi trường nhiệt đới gió mùa điển hình ở đới nóng phân bố ở
A . Bắc Phi và Tây Nam Á
B . Trung Mĩ và Tây Phi
C . Đông Á và Trung Á
D . Nam Á và Đông Nam Á

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của môi trường nhiệt đới gió mùa

Đặc điểm nổi bật của môi trường nhiệt đới gió mùa là:

A. Nhiệt độ, lượng mưa thay đổi theo mùa

B. Nhiệt độ, lượng mưa ít thay đổi trong năm

C. Thời tiết diễn biến thất thường

D. Cả ý A và C đều đúng< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay