nhôm

53 kết quả phù hợp trong mục nhôm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các nguyên tắc trong truyền máu

Viết sơ đồ truyền máu? Hãy nêu các nguyên tắc truyền máu? Người có nhóm máu AB có truyền được cho người có nhóm máu O không? Vì sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của các nhóm đất chính ở Việt Nam

Trình bày đặc điểm của các nhóm đất chính ở Việt Nam?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các nhóm đất chính

Nước ta có những nhóm đất chính nào?nêu sự phân bổ và giá trị kinh tế của các nhóm đất chính nước ta?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu nhóm tuổi

Câu 1: (6 điểm) Trình bày sự khác biệt của ba vùng tự nhiên trên lãnh thổ rộng lớn của Hoa kì? Cho biết những thuận lợi đối với việc phát triển kinh tế của từng vùng.
Câu 2 . (4 điểm)
Cho bảng số liệu cơ cấu nhóm tuổi của các nước phát triển và đang phát triển
thời kỳ 2000-2005

Resized Image
a,Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu nhóm tuổi của các nước phát triển và đang phát triển thời kỳ 2000-2005
b,Từ biểu đồ đã vẽ hãy rút ra nhận xét về cơ cấu nhóm tuổi của các nước phát triển và đang phát triển thời kỳ 2000-2005.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm thụ thai

Câu 1
Thụ tinh là gì? Thụ thai là gì? Thế nào là sinh đôi cùng trứng, thế nào là sinh đôi khác trứng? Nêu các nguyên tắc tránh thai?
Câu 2
Có 4 người là Hoa, Huệ, Hồng, Nhung ( có 4 nhóm máu khác nhau ). Lấy máu của Hoa hoặc Hồng truyền cho Huệ thì bình thường, lấy máu của Hồng truyền cho Hoa hoặc Nhung truyền cho Hồng thì xảy ra tai biến, còn máu của Hoa truyền cho Hồng vẫn bình thường.Xác định nhóm máu của bốn người nói trên?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm sự phát triển ở thực vật

a)Thế nào là phát triển ở thực vật?
b)Nêu tên các hoocmôn thuộc mỗi nhóm Phitohoocmôn ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chu trình Canvin- Benson của thực vật

Câu 1 .Tại sao chu trình Canvin- Benson của thực vật C3, C4 và CAM lại xảy ra vào ban ngày?
Câu 2. Vì sao pha tối của nhóm thực vật như lúa, ngô, khoai, mía,cỏ lồng vực và dứa, xương rồng lại có sự khác nhau về thời điểm xảy ra?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thành phần của hệ sinh thái

Trong 2 nhóm sinh vật ( sinh vật biến nhiệt và sinh vật hằng nhiệt ) nhóm sinh vật nào có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường ? Vì sao ? Trong thực tiễn sản xuất cần làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật, làm tăng năng suất vật nuôi, cây trồng.
Câu 2: (3 điểm)
Nêu khái niệm hệ sinh thái .Các thành phần chủ yếu của hệ sinh thái?
Có các sinh vật sau : Cỏ, sâu, châu chấu, rắn, cáo, gà chuột, VSV .
Viết sơ đồ lưới thức ăn từ các sinh vật trên ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm nhóm vi sinh vật

Tập hợp sinh vật nào sau đây thuộc nhóm vi sinh vật ?
A. Vi khuẩn, động vật nguyên sinh, vi tảo, nấm men.
B. Vi khuẩn, động vật nguyên sinh, thực vật nguyên sinh, nấm rơm.
C. Vi sinh vật cổ, vi tảo, nấm mũ, nấm mốc.
D. Vi sinh vật cổ, vi tảo, động vật nguyên sinh, địa y.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu trúc hóa học của ATP

a. Cấu trúc hóa học của ATP
- Gồm các thành phần: Bazơ nitơ Ađênin, đường ribôzơ, và 3 nhóm phốtphat
- Liên kết phốtphat thứ 2 và thứ 3: tích lũy năng lượng
b. Liên kết cao năng giữa hai nhóm phốt phát dễ bị phá vỡ để giải phóng năng lượng vì:
- Các nhóm phốt phát đều mang điện tích âm nên khi nằm gần nhau 
ightarrow đẩy nhau 
ightarrow liên kết dễ bị phá vỡ 
ightarrow giải phóng năng lượng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhóm đường đơn

1. Đường nào sau đây thuộc nhóm đường đơn:
a. Glucôzơ
b. Lactôzơ
c. Mantôzơ
d. Kitin
2. Trong cấu tạo 1 mạch của phân tử ADN, các nuclêôtit liên kết với nhau bằng:
a. Liên kết cộng hóa trị
b. Liên kết ion
c. Liên kết Hiđrô
d. Liên kết peptit

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân tử thuộc nhóm lipit

1. Loại phân tử không thuộc nhóm lipit là:
a. Galactôzơ
b. Dầu thực vật
c. Sterôit
d. Vitamin

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định trọng lượng riêng của vật

Một vật có thể tích là 2dm3, trọng lượng vật là 5400N.
a/ Xác định trọng lượng riêng của vật ?(1đ)
b/ Xác định khối lượng riêng của vật và cho biết vật làm từ chất gì? Biết khối lượng riêng của nhôm là: 2700kg/m3; khối lượng riêng của đá là: 2600kg/m3; khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3(2đ)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định công thức phân tử của muối cacbonat

Cho 7,2 g hh A gồm 2 muối cacbonat của 2 kim loại kế tiếp nhau trong phân nhóm chính nhóm II tác dụng hết với dung dịch H_{2}SO_{4} rồi cho toàn bộ khí thoát ra hấp thụ hết vào 450 ml dd Ba(OH)2 0,2M thu 15,76 g kết tủa. Xác định công thức phân tử của 2 muối cacbonat và tính % khối lượng của chúng trong hỗn hợp.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhóm thực vật CAM

Những cây thuộc nhóm thực vật CAM là
A. Rau dền, kê, các loại rau. B. Ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu.
C. Dứa, xương rồng, thuốc bỏng. D. Lúa, khoai, sắn, đậu.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhóm máu không truyền được cho nhóm máu khác

Nhóm máu chỉ truyền được cho chính nó mà không truyền được cho nhóm máu khác là:
a. Nhóm máu O b. Nhóm máu A
c. Nhóm máu AB d. Nhóm máu B

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Truyền máu cho người có nhóm máu AB

. Câu nào sau đây “đúng nhất” đối với người có nhóm máu AB khi được truyền máu:
a. Không thể tiếp nhận máu của người có nhóm máu A, B và AB
b. Có thể tiếp nhận máu của người có nhóm máu O và B
c. Có thể tiếp nhận máu của người có nhóm máu O, A, AB và B
d. Chỉ nhận máu của người có nhóm máu O và B

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cơ cấu diện tích của 3 nhóm đất chính nước ta

Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của 3 nhóm đất chính của nước ta và nêu nhận xét.
a. Đất feralit đồi núi thấp: 65 %
b. Đất mùn núi cao: 11%
c. Đất phù sa: 24%

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nguyên tố ở ô 17, chu kì 3, nhóm VIIA:

Hãy nêu một số tính chất cơ bản của nguyên tố M ở ô 17, chu kì 3, nhóm VIIA:
- Tính kim loại hay tính phi kim.
- Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi.
- Công thức hóa học của oxit cao nhất, là oxit bazơ hay oxit axit ?
- Hóa trị trong hợp chất với hidro (nếu có)
- Công thức hóa học của hợp chất với hidro.
- Công thức hóa học của hidroxit tương ứng, là axit hay bazơ ?.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cơ cấu dân số nước ta phân theo nhóm tuổi

Cơ cấu dân số nước ta phân theo nhóm tuổi trong hai năm 1999 và 2005 (Đơn vị:%)

Resized Image

Nhận xét sự biến đổi cơ cấu dân số nước ta phân theo nhóm tuổi từ năm 1999 đến năm 2005< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay