nito

12 kết quả phù hợp trong mục nito
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình đồng hoá Nitơ ở thực vật

Câu 1
Nêu quá trình đồng hoá Nitơ ở thực vật?
Câu 2
Tại sao tim hoạt động suốt đời mà không mỏi?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu trúc của cơ thể thực vật

Câu 1Vì sao nói nguyên tố Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu ?
Câu 2 Các quá trình sau đây diễn ra chủ yếu trong cấu trúc nào của cơ thể thực vật:
a. thoát hơi nước. c. hô hấp hiếu khí
b. quang phân li nước d. hấp thụ nước từ đất

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các đơn phân của AND và ARN

Các đơn phân của AND và ARN khác nhau ở:
A: Bazo nito B: Đường C: Axit photphoric D:Bazonito, đường

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các dạng nitơ có trong đất

Nêu các dạng nitơ có trong đất và các dạng ni tơ mà cây trồng hấp thu được?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn phân của phân tử AND

Đơn phân của phân tử AND khác nhau ở:
A: Số nhóm OH trong phân tử đường ribozo B:Bazo nito
C: Đường ribozo D: Photphat

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thực vật hấp thu được dạng nitơ

Thực vật chỉ hấp thu được dạng nitơ trong đất bằng hệ rễ là:
A. Dạng nitơ tự do trong khí quyển (N2).
B. Nitơ nitrat (NO¬3+), nitơ amôn (NH4+).
C. Nitơnitrat (NO3+).
D. Nitơ amôn (NH4+).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Điều kiện cố định nito trong khí quyển

Điều kiện nào dưới đây không đúng để quá trình cố định nitơ trong khí quyển xảy ra?
A. Có các lực khử mạnh.
B. Được cung cấp ATP.
C. Có sự tham gia của enzim nitrôgenaza
D. Thực hiện trong điều kiện hiếu khí.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình cố định nitơ trong khí quyển

Quá trình cố định nitơ trong khí quyển (nitơ phân tử) nhờ nhóm sinh vật:
A. vi khuẩn tự do và vi khuẩn cộng sinh.
B. vi khuẩn kí sinh
C. vi khuẩn cộng sinh
D. vi khuẩn kí sinh và vi khuẩn cộng sinh.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò điều tiết của ni tơ

Vai trò điều tiết của ni tơ thể hiện:
A. Cấu tạo: protêin, axít nuclêic, diệp lục.
B. Thành phần của xitôcrôm, tổng hợp diệp lục
C. Thành phần của enzim, hoocmôn…
D. Thành phần của diệp lục, hoạt hoá enzim.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phi kim ở thể lỏng ở điều kiện thường

Ở điều kiện thường, phi kim ở thể lỏng là
A. oxi.
B. brom.
C. clo.
D. nitơ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các chất nặng hơn không khí

Cho các khí O_{3}; N_{2} ; CH4 ; SO3 khí nào nặng hơn không khí
A. O_{3}; SO3
B. O_{3}; N_{2}
C. N_{2}; CH4
D. CH4 ; SO3

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

so sánh các chất khí

Điều khẳng định nào sau đây là sai:
A. Khí Oxi (O2) nặng gấp 16 lần khí Hiđro ( H 2)
B. Khí Oxi (CO2) nặng gấp 20 lần khí Hiđro ( H 2)
C. Khí Nitơ (N2) nặng gấp 14 lần khí Hiđro ( H 2)
D. Khí Oxi (CO2) nặng gấp 1,52 lần không khí< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay