noãn

4 kết quả phù hợp trong mục noãn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ưu điểm của hiện tượng thai sinh

Câu1.(2 điểm) Nêu ưu điểm của hiện tượng thai sinh so với noãn thai sinh và đẻ trứng?
Câu2.(3 điểm)
- trình bày những biện pháp đấu tranh sinh học, cho ví dụ?
- nêu những ưu điểm của biện pháp đấu tranh sinh học?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình hình thành túi phôi và hạt phấn

Nếu từ 5 tế bào lưỡng bội nằm gần lỗ thông của noãn và 5 tế bào mẹ hạt phấn cùng thực hiện quá trình hình thành túi phôi và hạt phấn. vậy kết quả sẽ tạo ra bao nhiêu noãn cầu (trứng), bao nhiêu tế bào đơn bội bị tiêu biến, bao nhiêu hạt phấn và bao nhiêu nhân của hạt phấn (gồm nhân sinh sản và nhân sinh dưỡng)? Giải thích?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ưu điểm của sự thai sinh

: Nêu ưu điểm của sự thai sinh so với sự đẻ trứng và noãn thai sinh.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vị trí của noãn

Noãn nằm ở vị trí nào của hoa
a. Đầu nhụy
b. Vòi nhụy
c. Bầu nhụy< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay