nơtron

7 kết quả phù hợp trong mục nơtron
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tên kim loại

Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong hai nguyên tử kim loại A và B là 142 hạt. Trong đó :
+ Tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42 hạt.
+ Tổng số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn của nguyên tử A là 12 hạt.
Hãy xác định hai hai kim loại A và B.
( Biết: Na(Z=11), Mg(Z=12), Al(Z=13), K(Z=19), Ca(Z=20), Fe(Z=26), Cu(Z=29), Zn(Z=30). Z là tổng số proton có trong nguyên của nguyên tố. )

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình hóa học

a. Tổng số hạt p, e, n trong nguyên tố X là 28, trong đó số hạt không mang điện chiếm xấp xỉ 35%. Tính số hạt mỗi loại?
b. Từ các chất có sẵn sau đây:

Resized Image

Hãy làm thế nào để có thể thực hiện được sự biến đổi sau:

Resized Image
Nêu rõ các bước làm và viết phương trình hóa học

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử

Hạt nhân nguyên tử được tạo bởi:
A. proton, notron. B. electron, proton. C. electron, notron

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hóa học 10 về tổng số hạt proton

Một ion M3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Cấu hình electron của nguyên tử M là
A. [Ar]3d54s1. B. [Ar]3d64s2. C. [Ar]3d64s1. D. [Ar]3d34s2.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Số hạt nơtron của đồng vị thứ hai

Trong tự nhiên, argon có hai đồng vị trong đó đồng vị _{18}^{36}	extrm{Ar} chiếm tỉ lệ 1,25%. Nguyên tử khối trung bình của argon là 39,95 . Số hạt nơtron của đồng vị thứ hai là

A. 40. B. 20. C. 22. D. 38.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính khối lượng của các hạt sơ cấp

Các hạt sơ cấp nào sau đây có khối lượng nghỉ bằng không?
A: Nơtron, photon B: Photon, notrino C: Electron, pozitron D: Mezon

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

bài tập về khối lượng của hạt nhân

Tìm phát biểu đúng?
A: Khối lượng của một hạt nhân luôn nhỏ hơn tổng khối lượng của các hạt tạo thành hạt nhân đó.
B: Khối lượng của một hạt nhân luôn bằng tổng khối lượng của các hạt tạo nên nó vì khối lượng bảo toàn
C: Khối lượng của hạt nhân lớn hơn khối lượng của tổng các hạt tạo thành nó vì khi kết hợp electron đóng vai trò chất kết dính lên đã hợp với proton tạo nên nơtron
D: Không có phát biểu đúng< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay