nước cứng

1 kết quả phù hợp trong mục nước cứng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chọn câu trả lời về nước cứng

Nước cứng là nước chứa nhiều các ion :

A. HCO3-, Cl-. B. Ba2+, Be2+. C. Ca2+, Mg2+. D. SO42-, Cl-.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay