obitan

2 kết quả phù hợp trong mục obitan
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

liên kết xen phủ các obitan

Liên kết hoá học trong phân tử nào sau được hình thành bởi sự xen phủ các obitan p-p ?
A. H2 B. Cl2 C. H2O D. HCl

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tìm tổ hợp của các obitan

Lai hoá sp^{2} là sự tổ hợp của các obitan nào sau đây?
A. Tổ hợp 1 obitan s với 1 obitan p
B. Tổ hợp 1 obitan s với 2 obitan p
C. Tổ hợp 1 obitan s với 3 obitan p
D. Tổ hợp của 1 obitan s với 3 obitan p và 1 obitan d< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay