operon

2 kết quả phù hợp trong mục operon
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hoạt động của operon

Không thuộc thành phần 1 operon nhưng có vai trò quyết định hoạt động của operon, là:
A. Vùng khởi động B. Gen cấu trúc C/. Vùng vận hành D. Gen điều hòa

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Gen điều hòa ức chế hoạt động của Opêrôn

Gen điều hòa ức chế hoạt động của Opêrôn bằng cách:
A. tổng hợp prôtêin ức chế, prôtêin ức chế liên kết với enzim ARN-polimeraza để ngăn chặn các gen cấu trúc phiên mã.
B. tổng hợp prôtêin ức chế, prôtêin ức chế liên kết với vùng khởi động để ngăn chặn các gen cấu trúc phiên mã.
C. trực tiếp tác động lên các gen cấu trúc để ngăn chặn các gen cấu trúc phiên mã.
D. tổng hợp prôtêin ức chế, prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành để ngăn chặn các gen cấu trúc phiên mã.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay