oxit

266 kết quả phù hợp trong mục oxit
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình hóa học của các phản ứng

Hỗn hợp bột A chứa Mg và Fe. Cho 3,16 gam hỗn hợp A tác dụng với 250ml dung dịch CuCl2 nồng độ z (mol/lít). Khuấy đều hỗn hợp, lọc rửa kết tủa, thu được dung dịch B và 3,84 gam chất rắn D. Thêm vào dung dịch B một lượng dư dung dịch NaOH loãng, lọc kết tủa tạo thành, rồi nung kết tủa trong không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được 1,4 gam chất rắn E gồm hai oxit kim loại. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
b. Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A và giá trị z.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vai trò của các chất trong phản ứng

Từ những chất khí sau : Hydro sunfua, lưu huỳnh đioxit, oxi. Hãy trình bày hai phương pháp điều chế chất rắn là lưu huỳnh, viết phương trình hoá học (có ghi điều kiện phản ứng). Phân tích rõ vai trò của các chất tham gia phản ứng?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm chất còn dư trong phản ứng

Sắt cháy trong oxi thu được oxit sắt từ. Nếu cho 8,4 gam sắt cháy trong bình chứa 1,12 lit khí oxi (đktc) thì
a. Khối lượng oxit sắt từ thu được là bao nhiêu?
b. Chất nào dư trong phản ứng? tính khối lượng chất dư?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết công thức cấu tạo có thể của hợp chất

1.

a. Viết công thức của các ôxiaxít của Clo phản ứng với các ôxiaxít sau:Resized Image
b. Viết công thức cấu tạo có thể có của :

Resized Image
2.
a. Trộn 50 ml dung dịch Ba(OH)2 0,05 M với 150 ml dung dịch HCl 0,1 M thu được 200 ml ducng dịch A. Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch A.
b. Cần lấy V1 ml dung dịch NaOH 3% (d = 1,05 g/ml ) và V2 ml dung dịch NaOH 10% (d = 1,12 g/ml ). Để điều chế 2 lít dung dịch NaOH 8% ( d = 1,1 g/ml ). Tính V1; V2 Biết V1+ V2 = 2000 ml.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định công thức của hợp chất


Xác định công thức của khí Y biết :
- Y là oxit của S chứa 50% oxi.
-Dẫn 2,24 lít Y (đkc) vào 300 ml dd NaOH 1M,tính CM của dd thu được.
(C =12,Na =23,O = 16,S=32)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khí oxi

Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít khí Metan
a. Viết phương trình phản ứng xảy ra?
b. Tính thể tích khí oxi cần dùng?
c. Tính khối lượng dioxit cacbon tạo thành
Biết hiệu suất phản ứng là 80% và các khí đo ở điều kiện chuẩn.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập công thức hóa học

1. Lập cụng thức hoỏ học của cỏc hợp chất sau
a. Hợp chất cú tỷ lệ theo khối lượng cỏc nguyờn tố là: mK:mMn:mO=0,78:1,1:1,28
b. Một Oxit của kim loại M trong đú M chiếm 70% về khối lượng
c. Hợp chất chứa thành phần % về khối lượng cỏc nguyờn tố là: Na=19,17%, H=0,83%, S=26,76% và O 53,33%.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khí hi đrô ở đktc

: Cho khí hiđrô dư đi qua đồng (II) oxit nóng màu đen, người ta thu được 0,32 g kim loại đồng màu đỏ và hơi nước ngưng tụ: (3 điểm)
a/.Viết phương trình hóa học xảy ra.
b/.Tính khối lượng đồng (II) oxit tham gia phản ứng.
c/.Tính thể tích khí hi đrô ở đktc đã tham gia phản ứng.
d/.Tính khối lượng nước ngưng tụ thu được sau phản ứng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình hoá học

Đốt cháy hoàn toàn 33,4 gam hỗn hợp bột gồm Al,Fe,Cu ngoài không khí thu được 41,4 gam hỗn hợp B gồm 3 o xit .cho toàn bộ B tác dụng hoàn toàn với dd H2SO4 20% có D = 1,14 g/ml.
- Viết các phương trình hoá học.
- Tính thể tích tối thiểu dd H2SO4 để hoà tan hết B.
- Tính khối lượng muối khan sau khi cô cạn dd thu được

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định công thức của oxit sắt.

Nung nóng 18,56 gam hỗn hợp A gồm FeCO3 và một oxit sắt trong không khí tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí CO2 và 16 gam chất rắn là một oxit sắt duy nhất. Cho khí CO2 hấp thụ hết vào 400 ml dung dịch Ba(OH)2 0,15M thu được 7,88 gam kết tủa.
1/ Xác định công thức của oxit sắt.
2/ Cho hỗn hợp B gồm 0,04 mol Cu và 0,1 mol oxit sắt ở trên vào 400 ml dung dịch HCl 2M cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thu được dung dịch D. Cho dung dịch D phản ứng với lượng dư AgNO3. Tính khối lượng kết tủa thu được.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cách phân loại các oxit

Phân loại oxit, gọi tên

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tỉ lệ khối lượng các chất

Đốt cháy Magie(Mg) trong khí oxi thu được magie oxit(MgO).
a.Lập phương trình hóa học của phản ứng.
b.Biết khối lượng của magie oxit thu được là 40 gam và khối lượng magie phản ứng là 24 gam.Tính khối lượng và thể tích khí oxi(đktc) cần dùng.
c.Tính tỉ lệ về khối lượng giữa các chất tham gia phản ứng hóc học.
Biết Mg =24;O=16.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân loại các oxit

Phân loại oxit, gọi tên:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thể tích khí CO cần dùng

Khử hoàn toàn 48 gam đồng (II) oxit bằng khí CO. Thể tích khí CO cần dùng (đktc) là
A. 13,44 lít.
B. 11,2 lít.
C. 6,72 lít.
D. 44,8 lít.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính thể tích cacbon đioxit

Thể tích cacbon đioxit (đktc) thu được khi đốt cháy hoàn toàn 1 tấn than chứa 92% cacbon là
A. 1717,3 m3
B. 1715,3 m3
C. 1710,3 m3
D. 1708 m3

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cách nhận biết lọ mất nhãn

Để có thể nhận biết 3 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một chất rắn màu đen là: bột than, bột đồng (II) oxit và bột mangan đioxit, ta dùng
A. dung dịch HCl đặc.
B. dung dịch NaCl.
C. dung dịch CuSO4.
D. nước.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Dãy oxit phản ứng với cacbon

Dãy oxit phản ứng với cacbon ở nhiệt độ cao tạo thành đơn chất kim loại là
A. CuO, CaO, Fe2O3.
B. PbO, CuO, ZnO.
C. Fe2O3, PbO, Al2O3.
D. Na2O, ZnO, Fe3O4.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chất khi cháy tạo ra oxit ở thể khí

Chất nào sau đây khi cháy tạo ra oxit ở thể khí ?
A. Canxi.
B. Silic.
C. Cacbon.
D. Magiê.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm công thức oxit cao nhất

Nguyên tố X tạo với clo hợp chất có hóa trị cao nhất của X là XCl_{5}. Công thức oxit cao nhất của X là

A. XO_{2} .

B. X_{2}O_{3}

C.X_{2}O_{5}.

D. XO_{3}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

điều chế clo trong công nghiệp

Trong công nghiệp người ta điều chế clo bằng cách
A. điện phân dung dịch muối ăn bão hoà .
B. điện phân dung dịch muối ăn bão hoà trong bình điện phân có màng ngăn.
C. nung nóng muối ăn.
D. đun nhẹ mangan đioxit với axit clohiđric đặc.< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay