pha tối

9 kết quả phù hợp trong mục pha tối
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chu trình Canvin- Benson của thực vật

Câu 1 .Tại sao chu trình Canvin- Benson của thực vật C3, C4 và CAM lại xảy ra vào ban ngày?
Câu 2. Vì sao pha tối của nhóm thực vật như lúa, ngô, khoai, mía,cỏ lồng vực và dứa, xương rồng lại có sự khác nhau về thời điểm xảy ra?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Pha tối trong quang hợp của thực vật

So sánh pha tối trong quang hợp của thực vật C3 và thực vật C4 ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ưu thế của hô hấp hiếu khí

Câu 1. a) Động lực nào giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây gỗ cao hành chục mét? (1đ)
b) Vì sao hô hấp được xem là quá trình sinh lí trung tâm của cây xanh? (1đ)
Câu 2.a) Các chất hữu cơ sau đây có vai trò gì trong pha tối của quang hợp ở thực vật C3 và thực vật C4? (2đ)
-RiDP( Ribulozơ 1.5 di phôtphat)
-AOA( axit ôxalô axêtic)
-RiDP- cacbôxilaza
-PEP (phôtpho enol pyruvat)
b) Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kỵ khí? Cho ví dụ về trường hợp cây phải chuyển sang hô hấp kỵ khí. (1đ)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vai trò của nước trong pha tối quang hợp

Trong pha tối quang hợp, nước đóng vai trò làm nguyên liệu tham gia trực tiếp vào:
A. quá trình đồng hóa CO2 B. quá trình photphoryl hóa quang hóa
C. quá trình photphoryl hóa vòng D. quá trình quang phân li nước

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sản phẩm của pha sáng được chuyển sang pha tối

Trong quang hợp, sản phẩm của pha sáng được chuyển sang pha tối là:

A. O2, NADPH, ATP B. O2 C. CO2 D. ATP, NADPH

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phát biểu về hóa tổng hợp

Phát biểu sau đây đúng khi nói về hoá tổng hợp là :
a. Có ở mọi cơ thể sống
b. Sản phẩm tạo ra không có ôxi
c. Cơ chế bao gồm pha sáng v à pha tối
d. Xảy ra trong lục lạp

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Pha tố của quang hợp

Chu trình nào sau đây thể hiện cơ chế các phản ứng trong pha tối của quá trình quang hợp?
a. Chu trình Canvin
b. Chu trình Crep
c. Chu trình Cnôp
d. Tất cả các chu trình trên

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoạt động trong pha tối của quang hợp

Hoạt động sau đây xảy ra trong pha tối của quang hợp là :
a. Giải phóng ô xi
b. Biến đổi khí CO2 hấp thụ từ khí quyển thành cacbonhidrat
c. Giải phóng điện tử từ quang phân li nước
d. Tổng hợp nhiều phân tử ATP

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Pha tối quang hợp xảy ra khi

Pha tối quang hợp xảy ra ở :
a. Trong chất nền của lục lạp
b. Trong các hạt grana
c. Ở màng của các túi tilacôit
d. Ở trên các lớp màng của lục lạp< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay