phân bào

13 kết quả phù hợp trong mục phân bào
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của chu kì tế bào

Chu kì tế bào là :
A. khoảng thời gian giữa nguyên phân và giảm phân
B. khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào
C. không gian giữa 2 lần nguyên phân
D. không gian giữa 2 lần phân bào

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân gây ra hiện tượng thể đa bội

Những nguyên nhân gây ra hiện tượng thể đa bội là:
1. Rối loạn phân bào I; 2. Rối loạn phân bào 2;
3. Lai khác loài; 4. Tách tâm; 5. Dung hợp tâm.
Câu trả lời:
Chọn một đáp án dưới đây
A. 1, 2;

B. 1, 3;

C. 1, 2, 3;

D. 1, 2, 3, 4, 5

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân bào nguyên nhiễm

Phân bào nguyên nhiễm chỉ xuất hiện ở nhóm tế bào nào sau đây: A. Tế bào sinh tinh ,phagơ B. Tế bào lá cây ,vi khuẩn C. Tế bào sinh trứng,vi khuẩn D. Tế bào rễ,tế bào lá

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiễm sắc thể ở kì của giảm phân I

Trình bày những diễn biến cơ bản của NST ở các kì của giảm phân I

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự phân bào làm giảm số lượng NST

Sự phân bào làm giảm số lượng NST xảy ra ở:
A. Giảm phân. B. Nguyên phân. C. Giảm phân I. D. Giảm phân II.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng ở kỳ cuối

Hiện tượng không xảy ra ở kỳ cuối là:
a. Thoi phân bào biến mất
b. các nhiễm sắc thể đơn dãn xoắn
c. Màng nhân và nhân con xuất hiện
d. Nhiễm sắc thể tiếp tục nhân đôi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình thành thoi phân bào

Bào quan sau đây tham gia vào việc hình thành thoi phân bào là :
a. Trung thể c. Không bào
b. Ti thể d. Bộ máy Gôn gi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiễm sắc thể dính vào tia thoi phân bào

Các nhiếm sắc thể dính vào tia thoi phân bào nhờ :
a. Eo sơ cấp c. Tâm động
b. Eo thứ cấp d. Đầu nhiễm sắc thể

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thoi phân bào

Trong nguyên phân khi nằm trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào , các nhiễm sắc thể xếp thành :
a. Một hàng c. Ba hàng
b. Hai hàng d. Bốn hàn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên tắc hình thành thoi phân bào

Thoi phân bào được hình thành theo nguyên tắc
a. Từ giữa tế bào lan dần ra
b. Từ hai cực của tế bào lan vào giữa
c. Chi hình thành ở 1 cực c ủa tế bào
d. Chi xuất hiện ở vùng tâm tế bào

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thoi phân bào được hình thành

Thoi phân bào bắt đầu được hình thành ở :
a. Kỳ đầu c. Kỳ sau
b. Kỳ giữa d. Kỳ cuối

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kỳ đầu của nguyên phân

Hiện tượng xảy ra ở kỳ đầu của nguyên phân là :
a. Màng nhân mờ dần rồi tiêu biến đi
b. Các NST bắt đầu co xoắn lại
c. Thoi phân bào bắt đầu xuât hiện
d. Cả a, b, c đều đúng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trình tự tế bào nguyên phân liên tiếp

Trình tự các giai đoạn mà tế bào trải qua trong khoảng thời gian giữa hai lần nguyên phân liên tiếp được gọi là :
a. Quá trình phân bào c. Phát triển tế bào
b. Chu kỳ tế bào d. Phân chia tế bào< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay