phân biệt các chất

6 kết quả phù hợp trong mục phân biệt các chất
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân biệt các chất

Câu 1 Từ muối ăn, nước và các điều kiện có đủ. Viết phương trình phản ứng điều chế Cl2, NaOH, nước javel, axit clohidric.
Câu 2. Phân biệt các chất sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân biệt các chất

Câu 1. Từ muối ăn, nước và các điều kiện có đủ. Viết phương trình phản ứng điều chế Cl2, NaOH, nước javel, axit clohidric.
Câu 2. Phân biệt các chất sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành dãy biến hóa hóa học

1. Hoàn thành dãy biến hóa hóa học sau:

Resized Image

2. Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt hai chất khí không màu CO2 và SO2.
3. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch bão hòa KCl ở 25oC. Biết độ tan của KCl ở 25^{circ}C là 36 gam.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân biệt các chất lỏng riêng biệt

Câu 1: ( 2điểm)
Từ Axetilen & các chất vô cơ cần thiết,viết các phương trình phản ứng điều chế phenol.
Câu2: ( 2điểm)
Phân biệt các chất lỏng riêng biệt sau: etanol,benzen,toluen,sirtren.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực hiện dãy biến hóa

a.Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ riêng biệt sau:

Resized Image
Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra (nếu có) ?
b. Thực hiện các phản ứng theo dãy biến hóa sau (ghi rõ điều kiện, nếu có):

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân biệt các chất lỏng

Có 3 lọ đựng riêng biệt những chất lỏng sau: dung dịch BaCl2 , dung dịch HCl, dung dịch Ca(OH)2. Hãy nêu phương pháp hoá học nhận biết chất lỏng đựng trong mỗi lọ.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay