phân chia tế bào

7 kết quả phù hợp trong mục phân chia tế bào
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình phân chia tế bào

Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia? Quá trình phân chia tế bào diễn ra như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình phân chia tế bào

Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia? Quá trình phân chia tế bào diễn ra như thế nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thành phần chính của tế bào thực vật

Kể tên các thành phần chính của tế bào thực vật? Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Loại tế bào có khả năng phân chia

Trong các tế bào sau đây, tế bào nào có khả năng phân chia:

a. Tế bào non

b. Tế bào trưởng thành

c. Tế bào già

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm nào của sự phân chia tế bào

Đặc điểm nào của sự phân chia tế bào sau đây được sử dụng để giải thích định luật di truyền Menđen:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Sự phân chia tâm động;

B. Sự tiếp hợp và bắt chéo NST;

C. Sự phân chia của NST;

D. Sự nhân đôi và phân li của NST;

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình thức phân chia tế bào

Nguyên nhân là hình thức phân chia tế bào không xảy ra ở loại tế bào nào sau đây ?
a. Tế bào vi khuẩn c. Tế bào thực vật
b. Tế bào động vật d. Tế bào nấm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trình tự tế bào nguyên phân liên tiếp

Trình tự các giai đoạn mà tế bào trải qua trong khoảng thời gian giữa hai lần nguyên phân liên tiếp được gọi là :
a. Quá trình phân bào c. Phát triển tế bào
b. Chu kỳ tế bào d. Phân chia tế bào< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay