phân giác

22 kết quả phù hợp trong mục phân giác
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Điều kiện xác định của phương trình

Câu 1 Giá trị x = -3 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây :
A. 1 – 2x < 2x – 1 B. x + 7 > 10 + 2x C. x + 3 0 D. x – 3 > 0.

Resized Image
Câu 2: Nếu AD là đường phân giác góc A của tam giác ABC (D thuộc BC ) thì:


Câu 3 Điều kiện xác định của phương trình
Resized Image là :

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hai tam giác đồng dạng

Bài 1
Bài 7: Một người đi xe máy từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 40km/h. Sau khi đi được 1 giờ với vận tốc ấy, người đó nghỉ 15 phút và tiếp tục đi, để đến B kịp thời gian dự định thì người đó phải tăng vận tốc thêm 5 km/h. Tính quảng đướng từ tỉnh A đến tỉnh B.
Bài 2
Cho ABC vuông tại A, đường cao AH, biết AB = 5 cm; AC = 12 cm. Tia phân giác của góc ABC cắt AH và AC theo thứ tự tại E và F.
a. Tính : BC, AF, FC.
b. Chứng minh: ABF ~ HBE
c. Chứng minh : AEF cân
d. AB.FC = BC.AE

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

Bài 1 Cho tam giác ABC vuông ở A. Trên cạnh AC lấy một điểm M và vẽ đường tròn đường kính MC. Kẻ BM cắt đường tròn tại D. Đường thẳng DA cắt đường tròn tại S. Cạnh BC cắt đường tròn tại E. Chứng minh rằng:
a) ABCD là một tứ giác nội tiếp
b) CA.CM = CB.CE.
c) CA là phân giác của .
d) ABES là hình thang.
Bài 2
Cho x + y = 23. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình đường phân giác

Câu 1: Cho a, b, c>0 .thỏa mãn
Resized Image
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: Resized Image

Câu 2:Cho tam giác ABC có A(1,1), B(-2,0), C(-3,3)
a. Lập phương trình các đường cao của tam giác ABC, tìm tọa độ trực tâm.
b. Lập phương trình đường phân giác trong của góc A.
c. Tìm tọa độ điểm M thuộc d: 3x+4y +10=0 sao cho
Resized Image
nhỏ nhất.

Câu 2:Lập phương trình đường tròn có tâm thuộc đường thẳng d: 2x+3y-3=0 đồng thời tiếp xúc 2 trục tọa độ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng- toán 9

Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O. Gọi I là điểm trên cung nhỏ AB (I không trùng với A và B). Gọi M, N, P theo thứ tự là hình chiếu của I trên các đường thẳng BC, CA và AB.
1. Chứng minh rằng M, N, P thẳng hàng.
2. Xác định vị trí của I để đoạn MN có độ dài lớn nhất.
3. Gọi E, F, G theo thứ tự là tiếp điểm của đường tròn nội tiếp tam giác ABC với cạnh BC, CA và AB. Kẻ EQ vuông góc với GF. Chứng minh rằng QE là phân giác của góc BQC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập hình học lớp 8

Cho tứ giác CBCD với

Resized Image
CD = 12cm. AB là cạnh của hình vuông có diện tích 108 cm2. ở miền trong của tứ giác lấy điểm M sao cho ABCM là hình hình hành.
a, Chứng minh MC là phân giác của BCD
b, Chứng minh DMC là tam giác vuông tại M
c, Chứng minh tam giác AMD cân.
d, Tính AD, BC. Chứng tỏ rằng tam giác ADB là tam giác đều.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường cao

4 a) Tam giác ABC có đường cao CH nằm trên đthg y=x; phân giác trong góc B nằm trên x+ 3y + 2 = 0; A (-1;3). Viết ptr BC.
b)Từ các chữ só 0,1,2,3,4,5 hỏi có thể lập đc bnhiêu số có 7 c/s trong đó c/s 3 có mặt 3 lần, c/2 có mặt 2 lần những c/s khác có mặt đúng 1 lần.
c) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABC đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mp (ABC). tính khoảng cách từ A đến mp (SBC) biết

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ điểm

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC, các đường thẳng chứa đường cao BH và đường phân giác trong góc A có phương trình lần lượt là : x – 2y – 2 = 0 và x – y – 1 = 0. Điểm M(0; 2) thuộc đường thẳng đi qua AB, biết AB = 2AC. Tìm tọa độ A, B, C.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập hình học 8 hay

Cho tứ giác CBCD với D = 90^{circ}, A = 60^{circ}, B = 150^{circ}. CD = 12cm. AB là cạnh của hình vuông có diện tích 108 cm2. ở miền trong của tứ giác lấy điểm M sao cho ABCM là hình hình hành.
a, Chứng minh MC là phân giác của BCD
b, Chứng minh DMC là tam giác vuông tại M
c, Chứng minh tam giác AMD cân.
d, Tính AD, BC. Chứng tỏ rằng tam giác ADB là tam giác đều.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính diện tích tứ giác

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6 cm, AC = 8 cm.
a) Tính BC, góc B, góc C (số đo góc làm tròn đến phút).
b) Phân giác của góc A cắt BC tại D. Tính BD, CD (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).
c) Gọi E, F lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ D đến AB, AC. Tính diện tích tứ giác AEDF (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tia phân giác của góc

Cho hình bình hành ABCD , từ B kẻ đường thẳng cắt cạnh CD tại M ; từ D kẻ đường thẳng cắt cạnh BC tại N sao cho BM = DN . Gọi giao điểm của DN và BM là I . Chứng minh : Tia IA là tia phân giác của góc BID

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tổng quát

Cho tam giác ABC với A(1;2), B(7;5), C(3;8).
1) Viết phương trình tổng quát các đường thẳng AB, AC.
2) Viết phương trình đường phân giác trong của góc A, Tìm góc giữa hai đường thẳng AB và AC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập hình học 9 cực hay

Tam giác ABC có AB = 15cm , AC =20cm, BC =25cm . Đường phân giác của góc BAC cắt cạnh BC tại E . Tính độ dài các đoạn thẳng EB và EC.
Cõu 3 (5 điểm): Cho tam giỏc ABC vuụng tại A, cú đường cao AH.
Cho biết, AB = 15 cm, AH = 12 cm.
a/ Chứng minh DeltaAHB ~ DeltaCHA.
b/ Tớnh độ dài cỏc đoạn thẳng BH, HC, AC?
c/ Trờn cạnh AC lấy điểm E, sao cho CE = 5 cm, trờn cạch BC lấy điểm F sao cho CF = 4 cm. Chứng minh DeltaCEF vuụng.
d/ Chứng minh: CE.CA = CF.CB

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh đường cao và phân giác đồng quy

Tam giác ABC có đường trung tuyến AA1, đường cao BB1 và phân giác trong CC1 đồng quy. Đặt a = BC, b = AC, c = AB.
Chứng minh rằng:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về đường tròn ngoại tiếp tam giác

Cho tam giác vuông ABC ( hat{C}=90^{circ}), O là trung điểm của AB và D là điểm trên cạnh AB ( D không trùng với A, O, B ). Gọi I và J thứ tự là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ACD và BCD.
1. Chứng minh OI song song với BC
2. Chứng minh 5 điểm I, J, O, C, D cùng nằm trên một đường tròn
3. Chứng minh rằng CD là phân giác của góc ACB khi và chỉ khi OI = OJ

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính độ dài đường phân giác

Cho tam giác ABC có góc B = 1200, BC = 12cm, AB = 6cm. Đương phân giác của góc B cắt cạnh AC tại D.
a/ Tính độ dài đường phân giác BD.
b/ Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh AM vuông góc với BD.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính chu vi và diện tích tam giác

cho tam giác ABC vuông ở A, AB = 6cm, AC = 8cm.
a) Tính BC, góc B, góc C?
b) Phân giác của góc A cắt BC tại D. Tính BD, CD?
c) Từ D kẻ DE và DF lần lượt vuông góc với AB và AC. Tứ giác AEDF là hình gì? Tính chu vi và diện tích của tứ giác AEDF.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm trực tâm của tam giác

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), tia phân giác của góc BAC cắt (O) tại M, vẽ đường cao AH cắt (O) tại N.
a) Cm OM đi qua trung điểm I của dây BC
b) Cm AM là tia phân giác của góc OAH
c) Gọi K là điểm đối xứng của N qua BC. Cm K là trực tâm của tam giác ABC
d) KI cắt (O) tại F. Cm A, O, F thẳng hàng

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ tiếp tuyến của đường thẳng

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Phân giác góc A cắt (O) tại M. Chứng minh rằng: a) Tam giác BMC là tam giác cân. b) DeltaABC + DeltaACB = DeltaBMC. c) Gọi AH là đường cao của tam giác ABC. Chứng minh OM//AH. d) Vẽ tiếp tuyến CK của (O). Chứng minh CM là phân giác của DeltaBCK.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về nhà

1.Cho tam giác ABC có góc A=120 độ. Các đường phân giác AD và BE.Tính góc BED?

2.Cho tam giác ABC.Gọi Bx,Cy là phân giác ngoài tại B và C vẽ đường thẳng AH vuông với Bx và cắt đường thẳng BC tại M;AK vuông với Cy và cắt BC tại N.Ch/m:
a. BM+CN>BC
B. tam giác IMN cân (I giao điểm của Bx và Cy)

3.Cho tam giác ABC có góc A=120, đường phân giác của goác A cắt BC tại D.Đường phân giác góc ngoài tại C cắt đường thẳng AB ở K. Gọi E là giao điểm của DK và AC.Tính góc BED?

4. Cho tam giác ABC có B=45.Đường cao AH và đường phân giác BD. Cho góc ADB=45.Chm: HD//AB< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay