Phân giải glucôzơ

1 kết quả phù hợp trong mục Phân giải glucôzơ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Qúa trình phân giải cacbohidrat

Qúa trình phân giải cacbohidrat mà chất nhận electron cuối cùng là hợp chất hữu cơ gọi là: A. Phân giải glucôzơ B. Lên men C. Hô hấp kỵ khí D. Hô hấp hiếu khí< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay