phân li nhiễm sắc thể

2 kết quả phù hợp trong mục phân li nhiễm sắc thể
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm nào của sự phân chia tế bào

Đặc điểm nào của sự phân chia tế bào sau đây được sử dụng để giải thích định luật di truyền Menđen:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Sự phân chia tâm động;

B. Sự tiếp hợp và bắt chéo NST;

C. Sự phân chia của NST;

D. Sự nhân đôi và phân li của NST;

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

số nhiễm sắc thể bằng với phân tử tế bào

Các tế bào con tạo ra nguyên nhân có số nhiễm sắc thể bằng với phân tử tế bào
a. Nhân đôi và co xoắn nhiễm sắc thể
b. Nhân đôi và phân li nhiễm sắc thể
c. Phân li và dãn xoắn nhiễm sắc thể
d. Co xoắn và dãn xoắn nhiễm sắc thể< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay