phân li nước

2 kết quả phù hợp trong mục phân li nước
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu trúc của cơ thể thực vật

Câu 1Vì sao nói nguyên tố Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu ?
Câu 2 Các quá trình sau đây diễn ra chủ yếu trong cấu trúc nào của cơ thể thực vật:
a. thoát hơi nước. c. hô hấp hiếu khí
b. quang phân li nước d. hấp thụ nước từ đất

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vai trò của nước trong pha tối quang hợp

Trong pha tối quang hợp, nước đóng vai trò làm nguyên liệu tham gia trực tiếp vào:
A. quá trình đồng hóa CO2 B. quá trình photphoryl hóa quang hóa
C. quá trình photphoryl hóa vòng D. quá trình quang phân li nước



< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay