phân li

49 kết quả phù hợp trong mục phân li
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về quần thể sinh vật

Câu 1
a) Thế nào là một quần thể sinh vật? Lấy ví dụ minh họa
b) Ô nhiễm môi trường là gì? Trong các yếu tố gây ô nhiễm môi trường, theo em yếu tố nào là yếu tố gây ô nhiễm chủ yếu?
Câu 2
Ở lúa, tính trạng thân cao (A), thân thấp (a), chín muộn (B), chín sớm (b), hạt dài(C), hạt tròn (c). Các gen trên phân li độc lập.
Cho ba thứ lúa di hợp tử về cả 3 tính trạng thân cao, chín muộn, hạt dài lai với lúa đồng hợp tử về thân cao, dị hợp tử về tính trạng chín muộn và hạt tròn. Không viết sơ đồ lai (hoặc kẻ bảng) hãy xác định :
a. Số loại và tỉ lệ phân li kiểu gen ở F1?
b. Số loại và tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

su viet nam

so sánh bản luận cương chính trị tháng 10/1930 với nghị quyết của hội nghị 5/1941. cảm ơn mọi người nhiều

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quy luật phân li độc lập của Men Đen

Câu 1: (2 điểm)
Trình bày nội dung quy luật phân li và quy luật phân li độc lập của Men Đen.
Câu 2: (2 điểm)
Thụ tinh là gì? Nêu bản chất của sự thụ tinh.
Câu 3: (2điểm)
Một đoạn gen có trình tự các Nucleotit như sau:
…A – A – T – G – A – X … (mạch 1)
…T – T – A – X – T – G … (mạch 2)
Xác định trình tự các Nucleotit của đoạn ARN được tổng hợp từ đoạn gen trên trong 2 trường hợp:
- Giả sử mạch 1 của đoạn gen trên là mạch khuôn.
- Giả sử mạch 2 của đoạn gen trên là mạch khuôn.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Kết quả của quá trình nguyên phân

a. Một tế bào có 2n = 8. Xác định số nhiễm sắc thể của tế bào đang ở kì giữa của giảm phân I, kì giữa của giảm phân II?
b. Kết quả của quá trình nguyên phân, quá trình giảm phân?
c. Kiểu gen AaBb cho các loại giao tử nào? Nếu có sự rối loạn phân li của cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng trong lần giảm phân I thì kiểu gen trên có thể cho ra các loại giao tử nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu trúc của cơ thể thực vật

Câu 1Vì sao nói nguyên tố Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu ?
Câu 2 Các quá trình sau đây diễn ra chủ yếu trong cấu trúc nào của cơ thể thực vật:
a. thoát hơi nước. c. hô hấp hiếu khí
b. quang phân li nước d. hấp thụ nước từ đất

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vai trò của nước trong pha tối quang hợp

Trong pha tối quang hợp, nước đóng vai trò làm nguyên liệu tham gia trực tiếp vào:
A. quá trình đồng hóa CO2 B. quá trình photphoryl hóa quang hóa
C. quá trình photphoryl hóa vòng D. quá trình quang phân li nước

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bản chất pha sáng của quang hợp

a.Bản chất pha sáng của quang hợp? Ý nghĩa quang phân li nước?
b.Sự đồng hóa cac bon trong quang hợp ở các loài thực vật cam thể hiện đặc điểm thích nghi với môi trường sống như thế nào?
c.Trong quang hợp, để tổng hợp một phân tử glucoza thì thực vật C3 cần sử dụng bao nhiêu ATP và NADPH2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa thực tiễn của quy luật phân li độc lập

Ý nghĩa thực tiễn của quy luật phân li độc lập là gì?
A. tạo ra nguồn BD tổ hợp phong phú cung cấp cho chọn giống
B. giải thích nguyên nhân của sự đa dạng của những loài sinh sản theo lối giao phối
C. cho thấy sinh sản hữu tính là bước tiến hoá quan trọng của sinh giới
D. chỉ ra sự lai tạo trong chọn giống là cần thiết.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của qui luật phân li độc lập

Ý nghĩa của qui luật phân li độc lập là:
A dự đoán được kết quả của các phép lai
B dự đoán được kết quả phân li kiểu hình ở F1
C dự đoán được kết quả phân li kiểu hình ở F2
D dự đoán được kết quả phân li kiểu hình ở đời sau

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thực chất của qui luật phân li độc lập

Thực chất của qui luật phân li độc lập là nói về:
A. Sự phân li độc lập của các cặp tính trạng
B. Sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ (3:1)n
C. Sự tổ hợp của các alen trong quá trình thụ tinh
D. Sự phân li độc lập của các cặp alen trong quá trình giảm phân

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nội dung chính của qui luật phân li

Nội dung chính của qui luật phân li là gì?
A. Các cặp alen không hoà trộn vào nhau trong giảm phân
B. Các thành viên của cặp alen phân li đồng đều về các giao tử
C. F2 phân li kiểu hình xáp xỉ 3 trội /1 lặn
D. F1 đồng tính còn F2 phân tính xấp xỉ 3 trội/1lặn

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quy luật phân ly độc lập được nghiệm đúng

Điều quan trọng nhất để quy luật phân ly độc lập được nghiệm đúng là
A. P thuần chủng B.Một gen quy định một tính trạng tương phản C.Trội lặn hoàn toàn
D.Các gen quy định các tính trạng tương phản nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm nào của sự phân chia tế bào

Đặc điểm nào của sự phân chia tế bào sau đây được sử dụng để giải thích định luật di truyền Menđen:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Sự phân chia tâm động;

B. Sự tiếp hợp và bắt chéo NST;

C. Sự phân chia của NST;

D. Sự nhân đôi và phân li của NST;

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cơ sở tế bào học của định luật phân li độc lập

Cơ sở tế bào học của định luật phân li độc lập:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Giao tử F1 giữ nguyên bản chất;

B. Có sự tiếp hợp và sự trao đổi chéo của NST;

C. Sự nhân đôi, phân li của NST trong cặp NST đồng dạng;

D.Sự phân li độc lập, tổ hợp tự do của NST;

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa định luật phân li độc lập

Định luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng :
Chọn một đáp án dưới đây:
A. Biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở loài giao phối;

B. Các gen phân li trong giảm phân và tổ hợp trong thụ tinh;

C. Sự di truyền các gen tồn tại trong nhân tế bào;

D. Các gen quy định tính trạng cùng nằm trên cùng 1 NST;

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tế bào sinh trưởng ở ruồi giấm

Tế bào sinh dưởng của ruồi giấm có 8NST. Cơ chế phân li độc lập, tổ hợp tự do của các NST có thể tạo ra mấy giao tử: a. 4. b. 8. c. 16. d. 32.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về biến dị tổ hợp

Biến dị ổ hợp là gì? Nó xuất hiện ở hình thức sinh sản nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

số nhiễm sắc thể bằng với phân tử tế bào

Các tế bào con tạo ra nguyên nhân có số nhiễm sắc thể bằng với phân tử tế bào
a. Nhân đôi và co xoắn nhiễm sắc thể
b. Nhân đôi và phân li nhiễm sắc thể
c. Phân li và dãn xoắn nhiễm sắc thể
d. Co xoắn và dãn xoắn nhiễm sắc thể

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cự phân li nhiễm sắc thể

Cự phân li nhiễm sắc thể trong nguyên phân xảy ra ở
a. Kỳ đầu c. Kỳ trung gian
b. Kỳ sau d. Kỳ cuối

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thời gian của một chu kỳ tế bào

Thời gian của một chu kỳ tế bào được xác định bằng :
a. Thời gian giữa hai lần nguyên phân liên tiếp
b. Thời gian kì trung gian
c. Thời gian của quá trình nguyên phân
d. Thời gian của các quá trình chính thức trong một lần nguyên phân< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay