phân ly

6 kết quả phù hợp trong mục phân ly
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bằng chứng của sự liên kết gen

Bằng chứng của sự liên kết gen là
A. Hai gen cùng tồn tại trong một giao tử. B. Một gen đã cho liên quan đến một kiểu hình đặc trưng.
C. Các gen không phân ly trong giảm phân. D. Một gen ảnh hưởng đến 2 tính trạng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiễm sắc thể ở kỳ sau của nguyên phân

Hoạt động của nhiễm sắc thể xảy ra ở kỳ sau của nguyên phân là :
a. Tách tâm động và phân li về2 cực của tế bào
b. Phân li về 2 cực tế bào ở trạng thái kép
c. Không tách tâm động và dãn xoắn
d. Tiếp tục xếp trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quy luật di truyền liên kết gen

Sự khám phá ra quy luật di truyền liên kết gen đã không bác bỏ mà còn bổ sung cho quy luật phân ly độc lập vì:
A. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể có rất nhiều cặp gen và trong mỗi tế bào có nhiều cặp nhiễm sắc thể đồng dạng nhau.
B. Các gen cùng 1 nhiễm sắc thể liên kết với nhau còn các gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể đồng dạng nhau phân ly độc lập với nhau trong quá trình di truyền.
C. Mỗi gen đều quy định 1 tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn
D. Số lượng gen trong tế bào rất lớn còn số lượng NST lại hạn chế

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

định luật 3 của menden

Một trong các điều kiện nghiệm đúng cho định luật 3 của Menden:
A. Bố mẹ khác nhau bởi các cặp tính trạng tương phản
B. Các tính trạng chỉ do 1 cặp gen quy định và tính trạng trội phải trội hoàn toàn
C. Phải phân tích trên 1 lượng lớn cá thể và các cặp gen quy định cá cặp tính trạng tương phản phải nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng.
D. Các cặp alen quy định các tính trạng phải phân ly độc lập với nhau trong giảm phân và kết hợp tự do trong thụ tinh

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

ưu thế lai cao nhất ở F1

Biểu hiện của ưu thế lai cao nhất ở F1và giảm dần từ F2 vì
A do đột biến luôn phát sinh nên chất lượng của giống giảm dần.
B tỷ lệ dị hợp giảm, tỷ lệ đồng hợp tăng dần.
C do sự phân ly kiểu hình, các gen có lợi bị hoà lẫn.
D các gen có lợi kém thích nghi dần, do đó sức sống của con lai giảm dần.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai phân tích về một cặp tính trạng

Khi phép lai phân tích về một cặp tính trạng thu được kết quả tỷ lệ kiểu hình là 3:1, chứng tỏ tính trạng đó chịu sự chi phối của quy luật di truyền
A. phân ly độc lập B. tương tác bỏ trợ với tỷ lệ 9:3:3:1
C. tương tác bổ trợ với tỷ lệ 9:7 D. tương tác cộng gộp< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay