phân thức

37 kết quả phù hợp trong mục phân thức
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quy đồng mẫu thức

Câu1:Quy đồng mẫu thức các phân thức

Resized Image

Resized Image

Câu2: Rút gọn phân thức Resized Image
Resized Image
Câu3:Thực hiện phép cộng
Resized Image
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn phân thức

Câu1:Quy đồng mẫu thức các phân thức
Resized Image

Resized Image

Câu2: Rút gọn phân thức Resized Image

Resized Image
Câu3:Thực hiện phép cộng

Resized Image
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điều kiện xác định của phân thức

Cho phân thức:
Resized Image
a) Tìm điều kiện xác định của phân thức rồi rút gọn phân thức.
b) Tính giá trị của phân thức tại x = 2.
c) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 5.
Bài 3. (1 điểm)
Tìm đa thức A biết:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nguyên của biểu thức

Cho biểu thức :
Resized Image
a/ Tìm điều kiện của x để giá trị của phân tức xác định?
b/ Rút gọn A?
c/ Tính gía trị của A khi x = -2
d/ Tìm các giá trị nguyên của x để giá trị của A nguyên?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Quy tắc nhân phân thức đại số

Phát biểu quy tắc nhân phân thức đại số? Viết công thức tổng quát?
Áp dụng tính nhân:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điều kiện xác định của phân thức

Cho phân thức:

Resized Image
a) Tìm điều kiện xác định của phân thức rồi rút gọn phân thức.
b) Tính giá trị của phân thức tại x = 2.
c) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 5.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn phân thức

Cho biểu thức
Resized Image
1. Rút gọn T 2. Tính sin2a biết T = - 1.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Cho biểu thức :
Resized Image
a. Tìm x để P có nghĩa. Rút gọn P
b. Tìm x để P=8

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn phân thức

a) Cho x+y+z = 0 .Chứng minh x3 +y3 +z3 =3xyza
b) Rút gọn phân thức :

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thu gọn đơn thức

Cho các đơn thức:

Resized Image

a. Thu gọn và sắp xếp các đa thức theo luỹ thừa giảm của biến.
b. Tính A(x) + B(x); A(x) - B(x)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn phân thức

Cho biểu thức M = frac{x+1}{x^{2}+x}
a. Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức xác định.
b. Rút gọn phân thức M
c. Tính giá trị của M khi x = frac{1}{2}
d. Tìm các giá trị nguyên của x để M có giá trị nguyên

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

tính chất cơ bản của phân thức

Nêu tính chất cơ bản của phân thức
Áp dụng tính:frac{x^{2}-xy}{3x^{3}-3xy^{2}}

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn phân thức

a. Kết quả rút gọn của phân thức frac{x^{2}-2x+1}{x^{2}+1} là:
A. - 1 B. 2x C. frac{x-1}{x+1}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân hàm phân thức

a) Tính b) Đặt Tính và từ đó suy ra bất đẳng thức :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị

Cho a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị b) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi và đường thẳng .c) Đặt . Tính
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân:

a) Tìm hai số sao cho: b) Tính tích phân:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng

Với mỗi số dương ,đặt .Chứng minh rằng :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định tọa độ $A, B$ để độ dài đoạn AB ngắn nhất.

Cho là hai điểm thuộc hai nhánh khác nhau của đồ thị hàm số Xác định tọa độ để độ dài đoạn ngắn nhất.


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay