phần trăm các chất

3 kết quả phù hợp trong mục phần trăm các chất
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoà tanFe bằng dung dịch HNO3

Hoà tan hết m gam Fe bằng 400 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa 26,44 gam chất tan và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là

A. 6,12. B. 7,84. C. 5,60. D. 12,24.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính độ pH

Trộn 10 ml dung dịch hỗn hợp HCl và HNO3 có pH = a với 40 ml dung dịch KOH 0,015M được dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là

A. 1. B. 13. C. 2. D. 12.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về tính pH

Trong dãy đồng đẳng của các axit đơn chức no, HCOOH là axit có độ mạnh trung bình, còn lại là axit yếu (điện li không hoàn toàn). Dung dịch axit axetic có nồng độ 0,001 mol/l có pH là A. 3 < pH < 7. B. < 3. C. 3. D. 10-3< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay