Phân tử axetilen

1 kết quả phù hợp trong mục Phân tử axetilen
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phản ứng hóa học của Axetilen

Axetilen cháy cho ngọn lửa sáng hơn metan vì :

A) Hàm lượng cacbon trong axetilen cao hơn so với hàm lượng cacbon trong metan

B) Phân tử axetilen ít hiđro hơn so với phân tử metan

C) Phân tử axetilen có liên kết ba trong phân tử

D) Phân tử axetilen tham gia phản ứng cộng với dung dịch brom< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay