phản ứng hóa học

439 kết quả phù hợp trong mục phản ứng hóa học
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cân bằng phản ứng hóa học

Thay vào dấu hỏi công thức của những chất để phản ứng thực hiện được hoàn toàn rồi cân bằng các phản ứng đó.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của phương trình hóa học.

a, Phản ứng hóa học là gì?
b, Nêu ý nghĩa của phương trình hóa học.
c, Lập các phương trình hóa học theo các sơ đồ cảu phản ứng sau đây:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cân bằng các phản ứng hóa học

Cân bằng các phản ứng hóa học sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính nồng độ mol các chất

1,Cho 69,6g mangan ddioxit tác dụng hết với dd HCl đặc. Toàn bộ khí clo sinh ra được hấp thụ hết vào 500ml dd NaOH 4M. Tính nồng độ mol các chất có trong dd thu được.

2, Đốt cháy khí H2S trong oxi (dư). Dẫn toàn bộ khí thu được qua dung dịch KMnO4, nhận thấy dung dịch mất màu tím. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra.

Cho:Na=23 Mg=24 Fe=56 S=32 O=16 Al=27

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành sơ đồ phản ứng hóa học

1. Hoàn thành sơ đồ phản ứng hóa học sau: (2 điểm)

Resized Image
2. Hoàn thành các phương trình hóa học sau: (2 điểm)
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nêu cách tách các chất trong hỗn hợp

Nêu cách tách các chất ra khỏi nhau trong hỗn hợp gồm

Resized Image
Viết phản ứng hoá học để biểu diễn chuổi phản ứng sau

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sơ đồ phản ứng

Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học của các sơ đồ phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tỉ lệ về khối lượng giữa các chất

Phản ứng xảy ra khi giấm cháy(giấm cháy trong phòng thí nghiệm)là: Axit axetic(CH3COOH) +oxi -->Cacbonic(CO2) +Nước
a. Hãy lập phương trình hoá học của phản ứng trên .
b.Cho biết tỷ lệ số phân tử của các chất trong phản ứng hoá học.
c.Tính tỉ lệ về khối lượng giữa các chất trong phản ứng hoá học.
Bài làm:

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sơ đồ phản ứng hóa học

Hoàn thành các phương trình phản ứng hóa học của các sơ đồ phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) :

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích dung dịch- hóa học 10

Cho V lít SO2 (đkc) vào 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0,1M, thì thu được 21,7 gam kết tủa và dung dịch chứa Y. Đun nóng Y thấy có kết tủa xuất hiện nữa. Tính V ?
II/ Phần II : ( Chương trình nâng cao )
Câu 4b: (1đ)
Từ quặng pyrit sắt , NaCl và H2O . Viết các phương trình phản ứng điều chế Na2SO4.
Câu 5b: (2đ)
Dẫn từ từ 3,36 lit H2S (đkc) vào vào 250ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch A. Để phản ứng vừa đủ với lượng dung dịch A nói trên, cần dùng V ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M.
Viết phương trình hóa học của các phản ứng theo đúng thứ tự phản ứng và tính V.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành phản ứng- hóa học 11

Hoàn thành các phương trình phản ứng sau :

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Rượu etylic phản ứng được với kim loại nào sau đây?

Rượu etylic phản ứng được với kim loại nào sau đây?

A. Đồng.

B. Kẽm.

C. Kali

D. Nhôm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phản ứng hóa học của Axetilen

Axetilen cháy cho ngọn lửa sáng hơn metan vì :

A) Hàm lượng cacbon trong axetilen cao hơn so với hàm lượng cacbon trong metan

B) Phân tử axetilen ít hiđro hơn so với phân tử metan

C) Phân tử axetilen có liên kết ba trong phân tử

D) Phân tử axetilen tham gia phản ứng cộng với dung dịch brom

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hóa học 9 về phản ứng giữa các chất

Hãy cho biết trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào có thể tác dụng với nhau?

A) H2SO4 và KHCO3

B) K2CO3 và NaCl

C) MgSO4 và HCl

D) KOH và Na2CO3

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoàn thành chuỗi phản ứng và viết phương trình hóa học

a.Hoàn thành chuỗi pứ sau:

Xác định các chất A,B,C.Viết PTHH

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cân bằng các PTPƯ hóa học sau

Cân bằng các PTPƯ sau với các hệ số bằng chữ :

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết PTHH của các pứ có thể xảy ra

Cho 9,6g hỗn hợp X gồm 2 kim loại Mg và Fe vào dd H2SO4(l) dư, thu được 4,48 lít khí (đktc)

a.Viết PTHH của các pứ có thể xảy ra.

b.Tính thành phần % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

c.Cho hỗn hợp X vào dd H2SO4(đ,n) dư thu được khí SO2 (duy nhất).

Sục toàn bộ khí SO2 thu được vào dd KMnO4 màu tím, nhận thấy dd bị mất màu.

Viết PTHH của các pứ có thể xảy ra. Cho: Mg = 24: Fe = 56: Zn = 65

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm hệ số các chất trong phản ứng hóa học

Cho PTHH: H2SO4 +Zn -> SO2 +H2O +ZnSO4

Hệ số lần lượt các chất trong phản ứng trên là:

A.2,1,1,2,1

B.2,2,1,2,2

C.2,3,1,2,1

D.2,1,2,1,1< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay