Bài tập về phản ứng hóa học

440 kết quả phù hợp trong mục phản ứng hóa học
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Kim loại không phản ứng với nước

Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

A. Na. B. Ba. C. Be. D. Ca.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất có thể dùng làm mềm nước

Chất có thể dùng làm mềm nước cứng tạm thời là

A. NaCl. B. NaHSO4. C. Ca(OH)2. D. HCl.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm kim loại không phản ứng với nước

Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

A. Fe. B. Na. C. Ba. D. K.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Làm thế nào để phân biệt hai chất

Để phân biệt hai dung dịch KNO3 và Zn(NO3)2 đựng trong hai lọ riêng biệt, ta có thể dùng dung dịch

A. HCl. B. NaOH. C. NaCl. D. MgCl2.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

dung dịch tạo ra có môi trường kiềm

Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm

A. Be, Na, Ca. B. Na, Ba, K. C. Na, Fe, K. D. Na, Cr, K.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình

Khi đun nóng dung dịch canxi hiđrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là

A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Số electron lớp ngoài cùng thuộc nhóm IIA

Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là

A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính số mol sau phản ứng

Cho 5,6 lit CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 1 lit dung dịch NaOH 0,6M, số mol các chất trong dung dịch sau phản ứng là

A. 0,25 mol Na2CO3; 0,1 mol NaHCO3. B. 0,25 mol Na2CO3; 0,1 mol NaOH.

C. 0,5 mol Na2CO3; 0,1 mol NaOH. D. 0,5 mol Na2CO3; 0,5 mol NaHCO3.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm dung dịch sau phản ứng

Cho 1,15 gam một kim loại kiềm X tan hết vào nước. Để trung hoà dung dịch thu được cần 50 gam dung dịch HCl 3,65%. X là kim loại nào sau đây?

A. K. B. Na. C. Cs. D. Li.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thể tích khí CO2 (đktc) thu được là bao nhiêu

Thêm từ từ từng giọt dung dịch chứa 0,07 mol HCl vào dung dịch chứa 0,06 mol Na2CO3. Thể tích khí CO2 (đktc) thu được bằng:

A. 0,784 lít. B. 0,560 lít. C. 0,224 lít. D. 1,344 lít.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lượng muối Natri trong dung dịch thu được là bao nhiêu

Cho 100 gam CaCO3 tác dụng với axit HCl dư. Khí thoát ra hấp thụ bằng 200 gam dung dịch NaOH 30%. Lượng muối Natri trong dung dịch thu được là

A. 10,6 gam Na2CO3 B. 53 gam Na2CO3 và 42 gam NaHCO3

C. 16,8 gam NaHCO3 D. 79,5 gam Na2CO3 và 21 gam NaHCO3

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thể tích dung dịch AgNO3 cần dùng là bao nhiêu

Để tác dụng hết với dung dịch chứa 0,01 mol KCl và 0,02 mol NaCl thì thể tích dung dịch AgNO3 1M cần dùng là

A. 40 ml. B. 20 ml. C. 10 ml. D. 30 ml.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Kim loại kiềm là gì

Cho 0,69 gam một kim loại kiềm tác dụng với nước (dư) thu được 0,336 lít khí hiđro (ở đktc). Kim loại kiềm là (Cho Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85)

A. Rb. B. Li. C. Na. D. K.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Công thức hoá học của muối đem điện phân

Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy thu được 1,792 lít khí (đktc) ở anot và 6,24 gam kim loại ở catot. Công thức hoá học của muối đem điện phân là

A. LiCl. B. NaCl. C. KCl. ,D. RbCl.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giá trị của V là bao nhiêu

Trung hoà V ml dung dịch NaOH 1M bằng 100 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

A. 400. B. 200. C. 100. D. 300.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thể tích khí CO2 thoát ra bao nhiêu

Cho 0,02 mol Na2CO3 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thể tích khí CO2 thoát ra (ở đktc) là

A. 0,672 lít. B. 0,224 lít. C. 0,336 lít. D. 0,448 lít.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Không xảy ra phản ứng với NaHCO3

Trường hợp không xảy ra phản ứng với NaHCO3 khi :

A. tác dụng với kiềm. B. tác dụng với CO2. C. đun nóng. D. tác dụng với axit.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Điện phân NaCl

Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ, ở catôt thu được

A. Na. B. NaOH. C. Cl2. D. HCl.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các kim loại kiềm không có đặc điểm chung nào

Những đặc điểm nào sau đây không là chung cho các kim loại kiềm?

A. số oxihoá của nguyên tố trong hợp chất. B. số lớp electron.

C. số electron ngoài cùng của nguyên tử. D. cấu tạo đơn chất kim loại.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Điện phân dung dịch KBr

Trong quá trình điện phân dung dịch KBr, phản ứng nào sau đây xảy ra ở cực dương?

A. Ion Br- bị oxi hoá. B. ion Br- bị khử. C. Ion K+ bị oxi hoá. D. Ion K+ bị khử.< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay