phản ứng oxi hóa-khử

16 kết quả phù hợp trong mục phản ứng oxi hóa-khử
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Axit axetic CH3COOH không phản ứng với

Axit axetic CH3COOH không phản ứng với

A. Na2SO4. B. NaOH. C. Na2CO3. D. CaO

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giá trị của V là bao nhiêu?

Trung hoà V ml dung dịch NaOH 1M bằng 100ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

A. 400. B. 200. C. 100. D. 300.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

axit fomic (HCOOH) phản ứng được với

Trong điều kiện thích hợp, axit fomic (HCOOH) phản ứng được với

A. HCl. B. Cu. C. C2H5OH. D. NaCl.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giá trị của V là bao nhiêu?

Cho 4,6gam ancol etylic phản ứng với lượng dư kim loại Na, thu được V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là

A. 3,36. B. 4,48. C. 2,24. D. 1,12.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ancol metylic có công thức là

Ancol metylic có công thức là

A. C2H5OH. B. C3H7OH. C. CH3OH. D. C4H9OH.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Để phân biệt (C6H5OH) và (C2H5OH)

Để phân biệt dung dịch phenol (C6H5OH) và ancol etylic (C2H5OH), ta dùng thuốc thử là

A. kim loại Na. B. quỳ tím. C. nước brom. D. dd NaCl.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất phản ứng được với dung dịch CaCl2

Chất phản ứng được với dung dịch CaCl2 tạo kết tủa là

A. Mg(NO3)2. B. Na2CO3. C. NaNO3. D. HCl.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

axit fomic (HCOOH) phản ứng được

Trong điều kiện thích hợp, axit fomic (HCOOH) phản ứng được với

A. HCl. B. Cu. C. C2H5OH. D. NaCl.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất tham gia phản ứng trùng hợp

Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime là

A. CH3-CH3. B. CH3-CH2-CH3. C. CH3-CH2-Cl. D. CH2=CH-CH3.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất nào để loại các khí đó?

Trong khí thải công nghiệp thường chứa các khí: SO2, NO2, HF. Có thể dùng chất nào (rẻ tiền) sau đây để loại các khí đó?

A. NaOH. B. Ca(OH)2. C. HCl. D. NH3.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Không khí đó đã bị nhiễm bẩn khí nào sau đây?

Dẫn không khí bị ô nhiễm đi qua giấy lọc tẩm dung dịch Pb(NO3)2 thấy dung dịch xuất hiện màu đen. Không khí đó đã bị nhiễm bẩn khí nào sau đây?

A. Cl2. B. H2S. C. SO2. D. NO2.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá?

Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc là. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là

A. nicotin. B. aspirin. C. cafein. D. moocphin.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hiện tượng trái đất nóng lên

Hiện tượng trái đất nóng lên do hiệu ứng nhà kính chủ yếu là do chất nào sau đây?

A. Khí cacbonic. B. Khí clo. C. Khí hidroclorua. D. Khí cacbon oxit.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sục một khí vào nước brom, Khí đó là gì?

Sục một khí vào nước brom, thấy nước brom bị nhạt màu. Khí đó là

A. CO2. B. CO. C. HCl. D. SO2.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chỉ dùng nước làm thuốc thử

Có 4 mẫu kim loại là Na, Ca, Al, Fe. Chỉ dùng thêm nước làm thuốc thử có thể nhận biết được tối đa

A. 2 chất. B. 3 chất. C. 1 chất. D. 4 chất.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Để phân biệt dung dịch Cr2(SO4)3 và FeCl2

Để phân biệt dung dịch Cr2(SO4)3 và dung dịch FeCl2 người ta dùng lượng dư dung dịch

A. K2SO4. B. KNO3. C. NaNO3. D. NaOH.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay