Phép đối xứng trục

46 kết quả phù hợp trong mục Phép đối xứng trục
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm phương trình đường tròn

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(4; – 1), đường thẳng (d) : 3x – 2y + 1 = 0 và đường tròn (C) : x2 + y2 – 2x + 4y – 4 = 0
a. Tìm tọa độ A’ và phương trình (d’) lần lượt là ảnh của A và (d) qua phép tịnh tiến theo vectơ v = (– 2; 3)
b. Tìm phương trình đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn (C) qua phép đối xứng trục là đường thẳng (D) : x – y = 0

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm ảnh các điểm qua phép đối xứng tâm

1. Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi O là giao điểm của 2 đường chéo AC và BD.

Resized Image
a. Tìm ảnh của các điểm A, B, C, D qua phép đối tâm O
b. Tìm ảnh của tam giác AOB qua phép đối xứng trục BC
c. Chứng minh rằng tam giác BOC và tam giác ODM bằng nhau

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về phép đối xứng trục

Cho góc nhọn và hai điểm ở trong góc đó. Hãy dựng các điểm lần lượt trên sao cho đường gấp khúc có độ dài lớn nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về phép đối xứng trục

Tìm tọa độ điểm là điểm đối xứng với qua , biết:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phép đối xứng trục

Cho hai đường tròn và đường thẳng .a) Tìm hai điểm lần lượt nằm trên hai đường tròn đó sao cho nhận là trung trực.b) Hãy xác định một điểm trên để hai tiếp tuyến của hai đường tròn thỏa mãn tính chất đường thẳng là phân giác trong hoặc ngoài của góc
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phép đối xứng trục

Cho trước một điểm , một đường thẳng không đi qua . Trên ta đặt một đoạn thẳng ( là độ dài cho trước). Tìm vị trí của đoạn để nhỏ nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phép đối xứng trục

Cho tứ giác lồi . Chứng minh rằng trong đó là diện tích của tứ giác và có lần lượt là độ dài các cạnh .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về phép đối xứng trục

Cho hai điểm cố định nằm trên đường tròn và điểm thay đổi trên đường tròn đó. Tìm quỹ tích trực tâm của tam giác .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

xác định phương trình đường thẳng

xác định phương trình đường thẳng đối xứng với đường thẳng qua đường thẳng biết :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P) Chứng minh rằng

Cho đường thẳng vuông góc với mặt phẳng tại . Gọi là phép đối xứng qua , là phép đối xứng qua đường thẳng là phép đối xứng qua mặt phẳng . Chứng minh rằng a) b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Với điều kiện nào thì các điểm đối xứng với nhau qua đường thẳng

Với điều kiện nào thì các điểm đối xứng với nhau qua đường thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ đối xứng với điểm

Tìm tọa độ đối xứng với điểm qua đường thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng đối xứng với đường thẳng

Viết phương trình đường thẳng đối xứng với đường thẳng : qua điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng

Cho đường thẳng Viết phương trình đường thẳng đối xứng với đường thẳng a) Qua trục hoành b) Qua trục tungc) Qua gốc tọa độ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Những tam giác nào biến thành chính nó

Qua phép đối xứng trục a) Những tam giác nào biến thành chính nó?b) Những đường tròn nào biến thành chính nó?
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị nhỏ nhất của chu vi

Cho nhọn.a. Tìm ba điểm theo thứ tự thuộc sao cho có chu vi nhỏ nhất.b. Tìm giá trị nhỏ nhất của chu vi theo các cạnh của
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định phương trình đường tròn

Xác định phương trình đường tròn đối xứng với đường tròn qua đường thẳng ,biết:a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình đường tròn ngoại tiếp

Cho biết và trực tâm . Lập phương trình đường tròn ngoại tiếp
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về phép đối xứng trục

Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng: và điểm .a) Tìm tọa độ điểm đối xứng với qua .b) Lập phương trình mặt phẳng đi qua và song song với .c) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về phép dời hình

Chứng minh rằng tích phép đối xứng trục cắt tại phép quay tâm .


< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay