Phép đối xứng

84 kết quả phù hợp trong mục Phép đối xứng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm số hạng đầu tiên của cấp số cộng

Câu 1
Tìm ảnh của đường tròn
Resized Image
Qua phép đối xứng trục Ox
Câu 2
Cho cấp số cộng ( Un) có : U2 + U5 –U3 = 10 và U4 + U6 = 26. Tìm 5 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm phương trình đường tròn

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(4; – 1), đường thẳng (d) : 3x – 2y + 1 = 0 và đường tròn (C) : x2 + y2 – 2x + 4y – 4 = 0
a. Tìm tọa độ A’ và phương trình (d’) lần lượt là ảnh của A và (d) qua phép tịnh tiến theo vectơ v = (– 2; 3)
b. Tìm phương trình đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn (C) qua phép đối xứng trục là đường thẳng (D) : x – y = 0

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm ảnh các điểm qua phép đối xứng tâm

1. Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi O là giao điểm của 2 đường chéo AC và BD.

Resized Image
a. Tìm ảnh của các điểm A, B, C, D qua phép đối tâm O
b. Tìm ảnh của tam giác AOB qua phép đối xứng trục BC
c. Chứng minh rằng tam giác BOC và tam giác ODM bằng nhau

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường tròn

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(4; – 1), đường thẳng (d) : 3x – 2y + 1 = 0 và đường tròn (C) :

Resized Image
a. Tìm tọa độ A’ và phương trình (d’) lần lượt là ảnh của A và (d) qua phép tịnh tiến theo vectơ v = (– 2; 3)
b. Tìm phương trình đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn (C) qua phép đối xứng trục là đường thẳng (D) : x – y = 0

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm phương trình đường thẳng

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng (d ): x-4y+7=0 và điểm I( 1;-3)
1)T́m phương tŕnh đường thẳng (d1) là ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng tõm I.
2)T́m phương tŕnh đường thẳng (d2) ảnh của đường thẳng d qua phép đồng dạng là hợp thành của phép vị tự V( I; -2) và phép tịnh tiến theo véc tơ .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng

Cho hàm số . Tìm để đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về phép đối xứng trục

Cho góc nhọn và hai điểm ở trong góc đó. Hãy dựng các điểm lần lượt trên sao cho đường gấp khúc có độ dài lớn nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về phép đối xứng trục

Tìm tọa độ điểm là điểm đối xứng với qua , biết:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập đối xứng tâm

Cho hàm số ,với Chứng minh rằng đồ thị hàm số nhận điểm làm tâm đối xứng.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về Phép đối xứng tâm

Cho tam giác . Trên các cạnh ta lấy lần lượt các cặp điểm sao cho 6 điểm đó nằm trên cùng một đường tròn. Xét các đường thẳng như sau: đường thẳng đi qua và vuông góc với , đường thẳng đi qua và vuông góc với , đường thẳng đi qua và vuông góc với . Chứng minh rằng nếu ba đường thẳng đồng quy, thì các đường thẳng đi qua và vuông góc với , đi qua và vuông góc với đi qua và vuông góc với cũng đồng quy.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về Phép đối xứng tâm

Cho điểm nằm bên trong góc vuông . Trên , lấy một điểm và trên lấy điểm tùy ý (hai điểm này không đồng thời trùng điểm ). Chứng minh rằng chu vi tam giác lớn hơn hai lần độ dài đoạn thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phép đối xứng tâm

Giả sử phép đối xứng tâm biến đường thẳng thành đường thẳng . Chứng minh:a) Nếu không đi qua tâm đối xứng thì song song với , và cách đều .b) Hai đường thẳng trùng nhau khi và chỉ khi đi qua .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phép đối xứng trục

Cho hai đường tròn và đường thẳng .a) Tìm hai điểm lần lượt nằm trên hai đường tròn đó sao cho nhận là trung trực.b) Hãy xác định một điểm trên để hai tiếp tuyến của hai đường tròn thỏa mãn tính chất đường thẳng là phân giác trong hoặc ngoài của góc
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phép đối xứng trục

Cho trước một điểm , một đường thẳng không đi qua . Trên ta đặt một đoạn thẳng ( là độ dài cho trước). Tìm vị trí của đoạn để nhỏ nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phép đối xứng trục

Cho tứ giác lồi . Chứng minh rằng trong đó là diện tích của tứ giác và có lần lượt là độ dài các cạnh .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phép đối xứng tâm

Giả sử một hình có hai trục đối xứng vuông góc nhau tại . Chứng minh rằng hình có tâm đối xứng là .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về phép đối xứng trục

Cho hai điểm cố định nằm trên đường tròn và điểm thay đổi trên đường tròn đó. Tìm quỹ tích trực tâm của tam giác .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng tỏ rằng phép biến hình F biến điểm M thành M3

Cho tam giác nội tiếp trong đường tròn và một điểm thay đổi trên .gọi là điểm đối xứng với qua là điểm đối xứng với qua là điểm đối xứng với qua Chứng tỏ rằng phép biến hình biến điểm thành là một phép đối xứng tâm. Tìm quỹ tích điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho véctơ F có phải là phép dời hình hay không

Cho véctơ và một điểm . Với điểm bất kì, ta gọi là điểm đối xứng với qua là điểm sao cho . Gọi là phép biến hình biến thành là phép hợp thành của hai phép nào ? có phải là phép dời hình hay không? Chứng tỏ rằng là một phép đối xứng tâm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

CN là các trung tuyến Chứng minh rằng nếu

cho tam giác là các trung tuyến. Chứng minh rằng nếu thì đều


< Lùi 1 2 3 4 5 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay