phép lai thuận nghịch

2 kết quả phù hợp trong mục phép lai thuận nghịch
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đặc điểm của phép lai thuận nghịch

Kết quả phép lai thuận nghịch khác nhau trong trường hợp nào?
A. Di truyền gen đa hiệu. B. Di truyền gen đồng trội.
C. Di truyền phân li độc lập của các gen. D. Di truyền liên kết với giới tính.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của phép lai thuận nghịch

Ý nghĩa của phép lai thuận nghịch là:
A. Phét hiện gen di truyền ngoài nhân
B. Xác định cặp bố mẹ phù hợp tạo ưu thế lai có hiệu quả
C. Phát hiện gen di truyền liên kết giới tính
D. Cả 3 đáp án đều đúng< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay