Phép tịnh tiến

52 kết quả phù hợp trong mục Phép tịnh tiến
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm phương trình đường tròn

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(4; – 1), đường thẳng (d) : 3x – 2y + 1 = 0 và đường tròn (C) : x2 + y2 – 2x + 4y – 4 = 0
a. Tìm tọa độ A’ và phương trình (d’) lần lượt là ảnh của A và (d) qua phép tịnh tiến theo vectơ v = (– 2; 3)
b. Tìm phương trình đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn (C) qua phép đối xứng trục là đường thẳng (D) : x – y = 0

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường tròn

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(4; – 1), đường thẳng (d) : 3x – 2y + 1 = 0 và đường tròn (C) :

Resized Image
a. Tìm tọa độ A’ và phương trình (d’) lần lượt là ảnh của A và (d) qua phép tịnh tiến theo vectơ v = (– 2; 3)
b. Tìm phương trình đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn (C) qua phép đối xứng trục là đường thẳng (D) : x – y = 0

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường tròn

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(4; – 1), đường thẳng (d) : 3x – 2y + 1 = 0 và đường tròn (C) :

Resized Image
a. Tìm tọa độ A’ và phương trình (d’) lần lượt là ảnh của A và (d) qua phép tịnh tiến theo vectơ v = (– 2; 3)
b. Tìm phương trình đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn (C) qua phép đối xứng trục là đường thẳng (D) : x – y = 0

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm phương trình đường thẳng

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng (d ): x-4y+7=0 và điểm I( 1;-3)
1)T́m phương tŕnh đường thẳng (d1) là ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng tõm I.
2)T́m phương tŕnh đường thẳng (d2) ảnh của đường thẳng d qua phép đồng dạng là hợp thành của phép vị tự V( I; -2) và phép tịnh tiến theo véc tơ .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm quỹ tích đỉnh của hình bình hành

Cho hình bình hành có đỉnh di động trên một đường tròn , còn hai đỉnh thì cố định. Tìm quỹ tích đỉnh của hình bình hành đó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về phép tịnh tiến

Chứng minh rằng hợp thành của nhiều phép tịnh tiến là một phép tịnh tiến.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phép tịnh tiến của đồ thị

Hãy tìm vectơ sao cho khi tịnh tiến đồ thị theo ta nhận được đồ thị hàm số , biết:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về Vectơ

Cho phép vị tự tâm tỉ số và một phép tịnh tiến theo vectơ .Đặt . Chứng minh rằng:a) Có một điểm duy nhất sao cho và điểm duy nhất sao cho .b) là một phép vị tự tâm tỉ số , là một phép vị tự tâm tỉ số
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

bài tập về phép tịnh tiến

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ cho đường thẳng và đường tròn: 1. Tìm ảnh của đường thẳng qua phép tịnh tiến vectơ 2. Tìm ảnh của đường tròn qua phép vị tự tâm tỉ số
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về đường thẳng song song

Cho mặt phẳng , hai đường thẳng chéo nhau cắt tại . Goị là mặt phẳng xác định bởi và đường thẳng song song với vẽ từ . Một đường thẳng di động song song với hay chứa trong , cắt tại , cắt tại là điểm trên đường thẳng ấy sao cho ( cho trước và )Đường thẳng song song với vẽ từ , cắt mặt phẳng tại .a) Tìm tập hợp các điểm khi di động trên b) Chứng minh rằng vectơ luôn bằng một vectơ cố định. Từ đó tìm tập hợp các điểm khi di động trên
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về phép tịnh tiến

Cho hình bình hành hai đỉnh là hai điểm cố định.Tìm tập hợp đỉnh trong các trường hợp : Đỉnh di chuyển trên một đường thẳng cho trước Đỉnh di chuyển trên một đường tròn tâm , bán kính
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm quỹ tích đỉnh C của hình bình hành ABCD

Cho hình bình hành có đường chéo cố định, di động trên đường tròn tâm bán kính .a) Tìm quỹ tích đỉnh của hình bình hành .b) Tìm quỹ tích đỉnh của hình bình hành .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tích của hai phép đồng nhất là một phép đồng nhất là đúng hay sai

a) Tích của hai phép đồng nhất là một phép đồng nhất là đúng hay sai?
b) Tích của hai phép tịnh tiến có thể là một phép đồng nhất hay không?
c) Tích của ba phép tịnh tiến có thể là một phép đồng nhất hay không?
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định phép tịnh tiến biến

Cho . Gọi lần lượt là trung điểm các cạnh Xác định phép tịnh tiến biến thành:a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tích của một phép đồng nhất với một phép tịnh tiến có phải là một phép dời hình không

a) Tích của một phép tịnh tiến và một phép đồng nhất có phải là một phép dời hình không?
b) Tích của một phép đồng nhất với một phép tịnh tiến có phải là một phép dời hình không?
c) Tích của hai phép tịnh tiến có phải là một phép dời hình không?
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về phép dời hình

Chứng minh rằng tích hai phép đối xứng trục phép tịnh tiến..
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phép tịnh tiến

Cho , có cố định, góc không đổi và vectơ không đổi. Tìm quỹ tích các đỉnh .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về phép tịnh tiến

Cho nhọn và . Gọi là giao điểm ba đường cao. Chứng minh rằng:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài toán về đường tròn

Trên đường tròn cho hai dây cung không cắt nhau.Hãy dựng điểm trên sao cho hai dây cung chắn trên dây đoạn có độ dài cho trước( nhỏ hơn độ dài dây ).
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hình học phẳng

Dựng tứ giác ,biết và góc nhọn của .


< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay