phi kim

84 kết quả phù hợp trong mục phi kim
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố

Cho các nguyên tố: F (Z=9), P (Z=15), S (Z=16), Cl (Z=17).
a. Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố và cho biết vị trí (số thứ tự, chu kỳ, phân nhóm) của chúng trong BHTTH?
b. Sắp xếp các nguyên tố trên theo chiều tính phi kim tăng dần và độ âm điện giảm dần?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình hóa học các biến hóa

Có sơ đồ biến hoá sau:

Resized Image
Biết rằng, X là đơn chất của phi kim T; Y, Z là hợp chất gồm 2 nguyên tố trong đó chứa T. Dung dịch chất Y làm đỏ quỳ tím. Z là muối kali trong đó có 52,35%K. Xác định công thức các chất X, Y, Z và viết phương trình hoá học biểu diễn các biến hoá trên

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết cấu hình electron nguyên tử

Cho các nguyên tố X (Z = 12), Y(Z = 17)
a. Viết cấu hình electron nguyên tử của X, Y. Cho biết nguyên tố X, Y,là kim loại, phi kim hay khí hiếm.
b. Liên kết giữa X, Y trong hợp chất XY2 là loại lie6nke61t gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Dạng thù hình của một nguyên tố

Dạng thù hình của một nguyên tố là
A. những đơn chất khác nhau do nguyên tố đó tạo nên.
B. những chất khác nhau do từ hai nguyên tố hoá học trở lên tạo nên.
C. những chất khác nhau được tạo nên từ cacbon với một nguyên tố hoá học khác.
D. những chất khác nhau được tạo nên từ nguyên tố kim loại với nguyên tố phi kim.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tìm nguyên tố phi kim

R là nguyên tố phi kim, hợp chất của R với hiđro có công thức chung là RH2 chứa 5,88% H về khối lượng. R là nguyên tố
A. C.
B. N.
C. P.
D. S.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tìm nguyên tố phi kim

X là nguyên tố phi kim có hoá trị III trong hợp chất với khí hiđro. Biết thành phần phần trăm khối lượng của hiđro trong hợp chất là 17,65 %. X là nguyên tố
A. C.
B. N.
C. S.
D. P.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chiều hoạt động hoá học giảm dần của phi kim

Dãy các phi kim sắp xếp theo chiều hoạt động hoá học giảm dần
A. Cl, S, P, Si.
B. S, P, Cl, Si.
C. Cl, Si, P, S.
D. S, Si, Cl, P.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hoạt động hoá học tăng dần của phi kim

Dãy phi kim được sắp xếp theo chiều hoạt động hoá học tăng dần
A. Br, Cl, F, I.
B. I, Br, Cl, F.
C. F, Br, I, Cl.
D. F, Cl, Br, I.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dãy phi kim tác dụng với hiđro

Dãy các phi kim tác dụng với hiđro tạo thành hợp chất khí là
A. C, Br2, S, Cl2.
B. C, O2, S, Si.
C. Si, Br2, P, Cl2.
D. P, Si, Cl2, S.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

mức độ mạnh yếu của phi kim

Để so sánh mức độ hoạt động mạnh, yếu của phi kim thường được xem xét qua khả năng phản ứng của phi kim đó với
A. hiđro hoặc với kim loại.
B. dung dịch kiềm.
C. dung dịch axit.
D. dung dịch muối.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Dãy phi kim tác dụng được với nhau

Dãy phi kim tác dụng được với nhau là
A. Si, Cl2, O2.
B. H2, S, O2.
C. Cl2, C, O2.
D. N2, S, O2.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Dãy phi kim tác dụng với oxi

Dãy phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit
A. S, C, P.
B. S, C, Cl2.
C. C, P, Br2.
D. C, Cl2, Br2.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phi kim ở thể lỏng ở điều kiện thường

Ở điều kiện thường, phi kim ở thể lỏng là
A. oxi.
B. brom.
C. clo.
D. nitơ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các nguyên tố phi kim

Dãy gồm các nguyên tố phi kim là
A. C, S, O, Fe.
B. Cl, C, P, S.
C. P, S, Si, Ca.
D. K, N, P, Si.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phi kim thể khí ở điều kiện thường

Dãy gồm các phi kim thể khí ở điều kiện thường
A. S, P, N2, Cl2¬.
B. C, S, Br2, Cl2.
C. Cl2, H2, N2, O2.
D. Br2, Cl2, N2, O2.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

trạng thái tồn tại của phi kim

Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở trạng thái
A. lỏng và khí.
B. rắn và lỏng.
C. rắn và khí.
D. rắn, lỏng, khí.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chiều tăng dần tính phi kim

Theo chiều từ trái sang phải, dãy nào sau đây sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng dần tính phi kim ?
A. P, S, Cl, F. B. S, P, Cl, F. C. Cl, F, S, P. D. F, Cl, P, S.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất hóa học của Flo

Chỉ ra điều sai :
A. Clo tác dụng với sắt tạo ra sắt III clorua
B. Flo đẩy được clo ra khỏi dung dịch NaCl
C. Flo có bán kính nguyên tử nhỏ nhất trong các halogen
D. Flo là nguyên tố phi kim mạnh nhất

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương pháp điều chế kim loại Ca từ CaCl2

Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2

A. nhiệt phân CaCl2. B. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2.

C. điện phân dung dịch CaCl2. D. điện phân CaCl2 nóng chảy.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm kim loại không phản ứng với nước

Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

A. Fe. B. Na. C. Ba. D. K.< Lùi 1 2 3 4 5 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay