photon

11 kết quả phù hợp trong mục photon
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tần số của photon

Dưới tác dụng của bức xạ gamma, hạt nhân _{6}^{12}C	extrm{} có thể tách thành các hạt nhân _{2}^{4}He	extrm{} và sinh hoặc không sinh các hạt khác kèm theo. Biết khối lượng của các hạt là: m_{He}=4,002604u; m_{C}=12u; Tần số tối thiểu của photon gamma để thực hiện được quá trình biến đổi này bằng:

A. approx 1,76.10^{21}Hz; B. approx 1,67.10^{21}Hz; C. approx 1,76.10^{20}Hz; D. approx 1,67.10^{20}Hzz

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

nội dung hai giả thuyết của Bo

Phát biểu nào sau đây là sai với nội dung hai giả thuyết của Bo?
A: Nguyên tử có năng lượng xác định khi nguyên tử đó ở trạng thái dừng.
B: Trong các trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ hay hấp thụ năng lượng.
C: Khi chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng thấp sang trạng thái dừng có năng lượng cao nguyên tử sẽ phát ra phôtôn.
D: Ở các trạng thái dừng khác nhau năng lượng của các nguyên tử có giá trị khác nhau.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính khối lượng của các hạt sơ cấp

Các hạt sơ cấp nào sau đây có khối lượng nghỉ bằng không?
A: Nơtron, photon B: Photon, notrino C: Electron, pozitron D: Mezon

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về năng lượng của photon

Một phôtôn có năng lượng 1,79(eV) bay qua hai nguyên tử có mức kích thích 1,79(eV), nằm trên cùng phương của phôtôn tới. Các nguyên tử này có thể ở trạng thái cơ bản hoặc trạng thái kích thích. Gọi x là số phôtôn có thể thu được sau đó, theo phương của phôtôn tới. Hãy chỉ ra đáp số sai:
A. x = 0 B. x = 1 C. x = 2 D. x = 3

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về nguyên tố hidro

Vạch thứ nhất và vạch thứ hai trong dãy Ban me lần lượt có bước sóng là: 0,656mum ; 0,486mum. Để chuyển từ mức kích thích thứ nhất lên mức kích thích thứ 3 nguyên tử hiđrô cần hấp thụ phôton có năng lượng nào sau đây? ( cho h = 6,625.10^{-34}Js ; c = 3.108m/s)
A. 4,1.10^{-19}J B. 4,25.10^{-19} C. 2,42.10^{-19} J D. 5,44.10^{-19} J

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về động năng

Người ta dùng prôton có động năng M_{p} = 2,2MeV bắn vào hạt nhân đứng yên _{7}^{3}Li	extrm{} và thu được hai hạt X giống nhau có cùng động năng. Cho khối lượng các hạt là: m_{p} = 1,0073 u; m_{Li} = 7,0144 u; m_{x} = 4,0015u; và 1u = 931,5 MeV/c^{2}Động năng của mỗi hạt X là
A. 4,81MeV B. 12,81 MeV C. 9,81 MeV D. 6,81MeV

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về năng lượng nguyên tử

. Năng lượng của nguyên tử H cho bởi công thức E = -13,6/n2 eV ( trong đó n = 1,2,3, .... ứng với các mức năng lượng K, L, M, .............). Khi nguyên tử chuyển từ mức M về mức L thì nó sẽ:
A. Phát ra một photon có bước sóng λ = 0,656μm
B. Chuyển động chậm lại, đồng thời bức xạ ra một photon có tần số f = 4,57.1015Hz.
C. Hấp thụ một photon có năng lượng ε = 10,2eV
D. Phát ra một chùm photon có năng lượng ε = 1,89Ev

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

bài tập về năng lượng của photon

Một tia X có bước sóng λ = 125nm. Lượng tử năng lượng của photon này bằng:

A.1,67.10^{-18}J B. 5,15.10^{-15}J C. 8,28.10^{-34}J D. 1,1eV

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Công thức tính lượng tử năng lượng của photon

Công thức tính lượng tử năng lượng của photon là:
A. varepsilon =frac{hc}{lambda } B. varepsilon =hlambda C. varepsilon =frac{hc}{f} D. varepsilon =frac{hf}{c}

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về năng lượng

tia X có bước sóng λ = 125nm. Lượng tử năng lượng của photon này bằng:
A. 1,1eV B. 5,15.10^{-15}J C. 8,28.10^{-34}J D. 1,67.10^{-18}J

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Công thức tính lượng tử năng lượng của photon là:

.Công thức tính lượng tử năng lượng của photon là:
A. varepsilon =frac{hf}{c} B. varepsilon =frac{hc}{lambda } C. varepsilon =frac{hc}{f} D. varepsilon =hlambda< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay