Bài tập về photpho

15 kết quả phù hợp trong mục photpho
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu trúc của Phôtpholipit

Phôtpholipit có cấu trúc gồm:
a 1 phân tử glixerol liên kết với 2 axít béo và 1 nhóm phôtphat
b 1 phân tử glixerol liên kết với 2 axít béo và 2 nhóm phôtphat
c 1 phân tử glixerol liên kết với 1 axít béo và 1 nhóm phôtphat
d 1 phân tử glixerol liên kết với 1 axít béo và 2 nhóm phôtphat

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thành phần của một Nuclêotit

1.Thành phần của một Nuclêotit gồm :
A. Axit photphoric. B. Bazơ nitơ. C. Đường. D. Cả A, B và C.
2. Trong ADN các đơn phân liên kết với nhau nhờ liên kết nào?
A.Phôtphođieste. B. Hiđrô.
C. Peptit D. Cả A và B.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thành phần cấu tạo của phân tử phôtpholipit

a./ Thành phần cấu tạo của phân tử phôtpholipit ? Chức năng chính của photpholipitlà gì?
b. Tại sao nói : Prôtêin trong thiên nhiên vừa rất đa dạng vừa rất đặc thù? Thịt bò, thịt lợn , tóc , sừng trâu, tơ tằm , tơ nhện đều được cấu tạo từ protein nhưng chúng rất khác nhau về nhiều đặc tính . Sự khác nhau này là do đâu?
c. So sánh sự giống và khác nhau giữa đơn phân của ADNvà đơn phân của A RN ? ADNcó chức năng gì?Thông tin di truyền được lưu giữ trong ADNdưới dạng nào?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu trúc màng sinh chất

Mô tả nào sau đây đứng nhất cho cấu trúc màng sinh chất?
a. Các phân tử protein kẹp lấy hai lớp photpholipit.
b. Các phân tử protein vùi giữa hai lớp photpholipit.
c. Các phân tử protein xen giữa các phân tử photpholipit.
d. Các phân tử photpholipit vùi giữa hai lớp protein.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn phân cấu tạo nên protein

Đơn phân cấu tạo nên protein là:
A: Nucleotit B: Axit amin C: Photpho lipit D: Riboxom

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của Photpho lipit

Photpho lipit có chức năng chính là:
A: Dự trữ năng lượng B: Cấu tạo nên màng sinh chất
C: Cấu tạo nên các loại vitamin D: Mang thông tin di truyền

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các đơn phân của AND và ARN

Các đơn phân của AND và ARN khác nhau ở:
A: Bazo nito B: Đường C: Axit photphoric D:Bazonito, đường

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn phân cấu tạo của phân tử ARN

Đơn phân cấu tạo của phân tử ARN có 3 thành phần là:
A. Axit photphoric, bazo nitơ và liên kết hóa học
B. đường 5C, axit phôtphoric và bazơ nitơ.
C. đường có 6C, axit phôtphoric và bazơ nitơ.
D. Đường có 5C, axit photphoric và liên kết hóa học

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của photpho lipit

Photpho lipit có chức năng chính là:
A: Dự trữ năng lượng B: Cấu tạo nên màng sinh chất
C: Cấu tạo nên các loại vitamin D: Mang thông tin di truyền

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

So sánh các đơn phân của ADN và ARN

Các đơn phân của AND và ARN khác nhau ở:
A: Bazo nito B: Đường C: Axit photphoric D:Bazonito, đường

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của phôtpho đối với thực vật

Vai trò của phôtpho đối với thực vật là:
A. Thành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hoá enzim.
B. Thành phần của prôtêin, a xít nuclêic.
C. Chủ yếu giữ cân bằng nước và Ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng.
D. Thành phần của axit nuclêic, ATP, phôtpholipit, côenzim;

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bản chất của enzim

Enzim có bản chất là:
a. Pôlisaccarit c. Prôtêin
b. Mônôsaccrit d. Photpholipit

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

các dạng thù hình của nguyên tố

Kim cương, than chì, cacbon vô định hình là các dạng thù hình của nguyên tố
A. photpho
B. silic
C. cacbon
D. lưu huỳnh

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tìm khối lượng của photpho

Đốt cháy hoàn toàn a gam photpho trong bình chứa 13,44 lít khí oxi (đktc) để tạo thành 28,4 gam điphotpho pentaoxit. Giá trị của a là
A. 9,2.
B. 12,1.
C. 12,4.
D. 24.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

liên kết hidro

Một gen có 3598 liên kết photphodieste và có 2120 liên kết hidro. Số lượng từng loại nu của gen bằng::A.. A = T = 320, G = X = 580; B... A = T = 360, G = X = 540; C.. A = T = 540, G = X = 360 ; D... A = T = 580, G = X = 320;< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay