phương pháp hóa học

9 kết quả phù hợp trong mục phương pháp hóa học
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhận biết chất bằng phương pháp hóa học

Câu 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng hóa học sau:

Resized Image


Câu 2: Nhận biết các chất lỏng riêng biệt sau bằng phương pháp hóa học:

etanol, glixerol, phenol, stiren

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành dãy biến hóa hóa học

1. Hoàn thành dãy biến hóa hóa học sau:

Resized Image

2. Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt hai chất khí không màu CO2 và SO2.
3. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch bão hòa KCl ở 25oC. Biết độ tan của KCl ở 25^{circ}C là 36 gam.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương pháp tách riêng các chất

1.Trình bày phương pháp hóa học nêu cách tách riêng từng chất rắn ra khỏi hỗn hợp gồm :

Resized Image
2.Chỉ dùng dung dịch phenolphtalein nêu phương pháp hóa học nhận biết 5 dung dịch mất nhãn sau đựng trong 5 lọ riêng biệt:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương pháp hóa học để nhận biết các chất

1. Có 6 gói bột: Qặng đolomit, đá vôi, cát trắng, xô đa, muối ăn, PE. Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết chúng.
2. Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng giữa 2 oxit:
a/ Tạo thành axit b. Tạo thành bazơ
c. Tạo thành muối d. Không tạo thành ba loại hợp chất trên
3. Một chất bột trắng A, biết rằng chỉ có thể là một trong 4 chất sau: MgCl2, CaCO3, BaCl2, CaSO4. Hãy cho biết cách kiểm tra mẫu hóa chất trên để biết đó là hóa chất nào.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân biệt các chất lỏng

Có 3 lọ đựng riêng biệt những chất lỏng sau: dung dịch BaCl2 , dung dịch HCl, dung dịch Ca(OH)2. Hãy nêu phương pháp hoá học nhận biết chất lỏng đựng trong mỗi lọ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành dãy biến hóa hóa học

Hoàn thành dãy biến hóa hóa học sau:
Resized Image
2. Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt hai chất khí không màu CO2 và SO2.
3. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch bão hòa KCl ở 25oC. Biết độ tan của KCl ở 25oC là 36 gam.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương pháp hóa học phân biệt các chất

Câu 1 : Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các chất khí : Metan và Etilen
Câu 2 Viết các phương trình hóa học thực hiện các biến đổi sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Loại bỏ khí etilen lẫn trong metan

Phương pháp hoá học nào sau đây được dùng để loại bỏ khí etilen lẫn trong metan ?
A. Đốt cháy hỗn hợp trong không khí ;
B. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch brôm dư ;
C. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch muối ăn ;
D. Dẫn hỗn hợp khí đi qua nước.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhận biết dung dịch bằng phương pháp hóa học

Dùng phương pháp hóa học để nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ riêng biệt :
NaCl , H2SO4 , Na2S , MgSO4 ,K2CO3 .< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay