Phương trình mặt phẳng

38 kết quả phù hợp trong mục Phương trình mặt phẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng

Câu I): Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho điểm và hai đường thẳng
Resized Image
1) Viết phương trình mặt phẳng \alpha đi qua điểm A đồng thời vuông góc với đường thẳng d
2) Viết phương trình của đường thẳng \Delta đi qua điểm A, vuông góc với đường thẳng d đồng thời cắt đường thẳng d'
Câu II): Giải phương trình sau đây trên tập số phức:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính mô đun của số phức

Câu I (2,0 điểm): Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho
1) Chứng minh 3 điểm A,B,C không thẳng hàng. Viết phương trình mặt phẳng .
2) Viết phương trình mặt cầu tâm B, tiếp xúc với đường thẳng AC.
Câu II (1,0 điểm): Tính môđun của số phức
Resized Image
.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng

Câu 1 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho .
1) Chứng minh 3 điểm A,B,C không thẳng hàng. Viết phương trình mặt phẳng .
2) Tìm toạ độ hình chiếu vuông góc của gốc toạ độ O lên mặt phẳng .
Câu 2 Tìm số phức liên hợp của số phức z biết rằng: .
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng

Câu 4: (3đ) Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng
a) Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A(-1; 1; 0); B(0; 0; 1) và vuông góc với .
b) Viết phương trình mặt phẳng (Q) song song với và cắt mặt cầu
Resized Image
theo đường tròn có chu vi bằng Resized Image

Câu 5: (1đ) Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P) : x – 2y – 2z – 1 = 0 và các đường thẳng
Resized Image
Tìm tọa độ các điểm M tên d1 và N trên d2 sao cho đường thẳng MN song song với mặt phẳng (P) và cách (P) một khoảng bằng 2.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng

.Viết phương trình mặt phẳng trong các trường hợp sau:
a. Đi qua điểm M(1;3;-2) và vuông góc với Oy
b. Đi qua 3 điểm A(-1;2;3), B(2;-4;3), C(4;5;6)
c. Chứa đường thẳng d1 : 2x + 3y – 4z + 1 = 0 và // với d2
Resized Image
x + 2y + 4z + 4 = 0

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng

Trong không gian Oxyz cho A(0;1;2);B(2;-2;1);C(-2;0;1)
a,Viết phương trình mặt phẳng (A,B,C)
b,Tính diện tích tam giác ABC và chiều cao hạ từ A của tam giác.
c,Tìm điểm M thuộc mặt phẳng:2x+2y+z-3=0 sao cho
MA=MB=MC
d,viết phương trình mặt phẳng chứa BC và song song với OA

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng 2

Viết phương trình mặt phẳng trong các trường hợp sau:

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng

Viết phương trình mặt phẳng trong các trường hợp sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tham số của đường thẳng

Trong khụng gian Oxyz, cho ba điểm A( 2; -1 ;1), B( 0;2 ;- 3) C( -1 ; 2 ;0).
a) Chứng minh A,B,C không thẳng hàng .Viết phương trỡnh mặt phẳng (ABC).
b) Viết phương trình tham số của đường thẳng BC.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho mặt phẳng (P) : x + 3y – 5z + 16 = 0 và các điểm A(3;2;5) , B(-5;-2;1) , C(1;-4;1). a) Viết phương trình mặt phẳng (ABC).Chứng minh (ABC) // (P). b) Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm thuộc (P) và đi qua các điểm A,B,C. c) Viết phương trình tiếp diện của mặt cầu (S) song song với (P).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng

Viết phương trình mặt phẳng trung trực của biết:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài toán về Phương trình mặt phẳng

Lập phương trình mặt phẳng song song với mặt phẳng và tiếp xúc với mặt cầu
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình mặt phẳng

Lập phương trình mặt phẳng qua giao tuyến của hai mặt phẳng: , biết rằng:a) qua b) c)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm trong chùm mặt phẳng xác định bởi hai mặt phẳng

Tìm trong chùm mặt phẳng xác định bởi hai mặt phẳng: hai mặt phẳng vuông góc với nhau, trong đó một mặt phẳng đi qua điểm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hai mặt phẳng vuông góc

Cho hai mặt phẳng có phương trình a) Chứng minh là hai mặt phẳng vuông gócb) Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm và vuông góc với hai mặt phẳng c) Tìm các giá trị của để mặt phẳng song song với . Khi đó, tính bán kính của mặt cầu tiếp xúc với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu

Cho mặt cầu . Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc với và song song với mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu

Cho mặt cầu: và hai đường thẳng . Lập phương trình mặt phẳng tiếp xúc với và song song với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt cầu Lập phương trình mặt phẳng chứa (d) và tiếp xúc với (S )

Cho điểm , đường thẳng và mặt phẳnga. Viết phương trình mặt cầu có tâm là , sao cho cắt theo đường tròn giao tuyến có chu vi bằng b. Lập phương trình mặt phẳng chứa và tiếp xúc với c. Chứng minh rằng tiếp xúc với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng (d)

Lập phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng và tiếp xúc với mặt cầu
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm M(9; 1; 1)

Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm cắt các tia tại sao cho thể tích tứ diện có giá trị nhỏ nhất


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay